جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۱

بیانیه شماره 4 همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر در ايران

بیانیه شماره 4 همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر در ايران
جمعه 7 سپتامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2260

 

هم میهنان آزاده ! پس از دو سال برنامه ريزي ومذاکره با كنشگران سياسي و مدني و فرهیختگان آزادیخواه ايران، سرانجام در بهار 1388، پس از تصويب و امضاي سند بنیانگذاری "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" توسط بيست و پنج سازمان سياسي و مدني، موجوديت اين نهاد همه گير اعلام و رسانه اي شد. همبستگي فعاليت مبارزاتي خود را بر پايه خرد گرايی، انسانمداری، مسالمت ، اخلاق سياسي و همچنين واقعیات تاريخي و كنوني جامعه ايران استوار كرد. ما آگاه هستيم که، با منش مبارزه سياسي همبستگي كه طراحي و ترسيم آنچه براي ايران آينده مي خواهيم است نه تنها مبارزه عليه آنچه نمي خواهيم، کاری بس دشوار در پیش داریم.

با وجود منش مسالمت آميز و خرد گرا و پرهيز از بروز احساسات و خشونت گرايي انتقامجويانه، كه در بسياري از كنشگران سياسي سرخورده و آسيب ديده وجود دارد، در طي اين سه سال، بيش از سي نفر از هموندان همبستگي توسط مقامات امنيتي احضار، بازجويي و زنداني شده اند. ما زندان وشکنجه و حتی اعدام را بجان خریده ایم و آگاهانه در برابر حاکمانی قرار گرفته ایم که حتا از شيوه خردگرايانه ما براي ايجاد تغييرات بنيادين هراس دارند.

حكومت انحصارگر و نابخرد جمهوري اسلامي، نه تنها بنياد اقتصاد كشور را، كه در هر حال "مال خر است"، ريشه كن كرده كه بيش از يك نسل براي بازسازي آن زمان لازم است، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را كه اكنون بايد در رديف ده كشور قدرتمند جهان باشد، به پايين ترين رده هاي فقر اقتصادی و بي حرمتي جهاني سقوط داده است. توده ملت ايران، بجاي اينكه يكي از مرفه ترين و پيشرفته ترين مردم جهان باشند، از فقر و نااميدي و بيكاري به تن فروشی، حراج اعضاي بدن خود، اعتياد و بزهكاري ناشي از گرسنگي مي پردازند.

 خود حاكميت، كه بايد آنها را اشغالگران ایران خواند، سالیان درازيست كه ثروتهای این سرزمین را بین خود تقسیم و به تاراج می برند. اين "انسان" هاي فرصت طلب و آزمند، اقتصاد تولیدی كشور را به اقتصاد وارداتی و بازرگاني كشور را به دلالي و قاچاق تبدیل کرده اند. از آنجا كه هيچ انساني نمي تواند تا اين اندازه فرمایه و نادان باشد، بنظر مي رسد كه اين حاكميت اگاهانه ریشه های اقتصاد كشور را مي خشكاند، صنعت و كشاورزي را نابود مي كند، آثار ملي و فرهنگي را غارت و حراج مي كند و با اعمال خشونت و تبعيض ميان اقوام ايراني، ملت را بجان هم مي اندازد. آیا هرگز از چنين کسانی که با ملت و فرهنگ و تاریخ ايران در ستیزند، می توان انتظار اصلاح و سازندگی داشت؟!

جمهوري اسلامي در مجازات اعدام، اعدام كودكان، جمعيت زنداني، اعتياد به مواد مخدر بويژه هروئين، روسپي گري، قاچاق، بيكاري، فقر عمومي، فساد اداري، فرار مغزها و سرمايه، رتبه هاي اول جهان را به خود اختصاص داده است. ميلياردها دلار براي مردم كشورهاي ديگر كه هيچ احترامي هم براي ما ندارند هزينه مي كند، در حاليكه از كمك رساني به آسيب ديدگان يك زمين لرزه در كشور خودمان عاجز است. دست اندركاران حاكميت ميلياردها دلار از دارايي كشور را مي دزدند و به خارج منتقل مي نمايند، در حاليكه سالمندان و كودكانمان براي زنده ماندن در خيابانها گدايي مي كنند. نيمي از كودكانمان از رفتن به مدرسه محرومند و نيمي از نيروي كارمان بيكار. دهها ميليارد دلار از درآمد كشور را صرف بازيگوشي اتمي و با آن كشورهاي جهان را تهديد به نابودي مي كنند، به گروههاي تروريست و افراط گرا كمك مي كنند، و بخاطر محدوديت هاي بين المللي در راستاي جلوگيري از اين ماجراجويي ها، نفت و گازمان را به كمتر از نيمي از بهاي جهاني مي فروشند و اجازه مي دهند همسايگان از منابع زيرزمينی ما بدزدند و با آن ثروتمند شوند.

با توجه به خطراتي كه اكنون كشور را از درون و از بيرون تهديد مي كند، زمان فلسفه بافي و اختلافات سليقه اي و شخصي در ميان كنشگران سياسي به پايان رسيده است. ما از گروه های ملي مذهب گرا كه هنوز بخاطر تعلقات مذهبي خود اين حاكميت را "مذهبي" مي انگارند و هنوز در صدد "اصلاح" آن هستند، هشدار مي دهيم كه پس از سي سال تجربه تلخ از اين خوش خيالي دست بردارند و با پذيرش اصول دوازده گانه ما به همبستگي بپيوندند.

 ما به گروه هاي اصلاح طلب حاكميت كه در توهم امكان اصلاح اين نظام هستند، ولي هنوز به ميهن خود ايران مي انديشند، هشدار مي دهيم كه فرصت خود را داشته ايد و تجربه خود را آموخته ايد. از تلف كردن وقت گرانبهاي اين ملت ستمديده دست برداريد و با ترويج توهمات، اين ملت را كه چشمش به ما "روشنفكران" دوخته شده، بيش از اين به ناكجا آباد نكشانيد. شما هم مي توانيد با پذيرش اصول دوازده گانه به ما بپيونديد.

 ما از گروه هاي سياسي و فعال كه هدفشان باززنده سازي نوستالژي تاريخي است و از شكوه عنوانهاي اشرافي و جامگان فاخر و توهمات امپراتورانه به هيجان مي آيند، دعوت مي كنيم كه پاهاي خود را روي زمين بگذارند و اگر به شكوه آينده ميهنشان مي انديشند، اصول دوازد گانه همبستگي را بپذيريند و به ما بپيوندند. ما از گروههاي سياسي كه هنوز به "ايسم" هاي كهنه و مسخ شده دل بسته اند و خود را پذيراي مسيري چند صد ساله خونين و پر از محروميت براي رسيدن به مدينه فاضله كرده اند، هشدار مي دهيم كه با توجه به تجربيات صد سال اخير، بخود آيند و با پذيرش اصول دوازده گانه ما براي آينده اي واقعي و قابل دسترسي تلاش نمايند.

 ما از هم ميهناني را كه به علت تبعيض هاي غيرانساني، از ميهن خود اميد بريده اند و حقوق خود را با خشم و خون خواستارند، فرا مي خوانيم كه با پذيرش اصول دوازده گانه ما به همبستگي بپيوندند. ما با دسته كردن تركه هاي نازك درخت، چنان سخت خواهيم شد كه هيچ نيرويي خواهد نتوان ما را شكست. آغوش ما فقط براي كنشگران برونمرز و يا فقط بيرون از حاكميت باز نيست. ما همه هم ميهنان سرخورده را از درون حاكميت، مذهبي يا غيرمذهبي، نظامي يا غيرنظامي، و حتي از درون نيروهاي سركوبگر، به آغوش همبستگي با ملت ايران فرا مي خوانيم. تفرقه ما دوام جمهوری اسلامی را تضمین کرده وخواهد کرد.

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران که 38 تن از هموندان آزاده آن فقط برای ابراز عقيده و میهن دوستی یا در زندان هستند يا پس از زندان در محدوديت هاي امنيتي بسر مي برند، اجازه يا امكان هیچگونه فعالیت سياسي، سخنراني، مصاحبه، یا نوشتن مقاله يا بيانيه ندارد. ولي ما بزودی در برونمرزاز کنش گروهی مشاورکه از انديشه ها و راهكارهاي ما آگاه هستند بهره ورخواهیم شد و مي كوشيم تا وظيفه تاريخي خود را با بهترين وجهي در اين مقطع تاريخي سرنوشت ساز انجام دهيم.

هموندان همبستگي که نامشان در فهرست آمده است هیچگونه وابستگی به سازمانها و نهادهاي نظام ندارند و بر همه پيامدهاي ناگوار کنش خود آگاهند و از همه چیز خود گذشته اند. اما تعداد هموندانی که نامشان در فهرست به چشم نمی خورد و به چند صد نفر می رسد كه در گوشه و کنار ایران در سمتهای گوناگون كشوری و غيركشوري مشغول به کارند و روز به روز به تعدادشان افزوده میشود.

ما مي خواهيم با همبستگي و ارائه يك برنامه مردم سالارانه، جهان پسند، شدني و باور كردني، به جهاني كه اكنون به علت بي اعتمادي و ناباوري و احساس خطر از جمهوري اسلامي، در راستاي وارد آوردن آسييب هاي جبران ناپذير و تاريخي به ميهنمان است، و ماجراجويان جهان خود را آماده پياده كردن طرحهاي بيمارگونه مي كنند، نشان بدهيم كه مي خواهيم و مي توانيم با قدرت، ولي با مسالمت و خردگرايانه، ميهن خود را از اين مهلكه وحشتناك نجات بدهيم و کشور را به سوي آزادي و پيشرفت هدايت كنيم.

 همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران هر نوع دخالت نظامی را در ايران به شدت محكوم مي كند و صدور دموکراسی با زور را فريبي بيش نمي پندارد. سرنوشت ملت آزاده ایران بایستی بدست خود مردم ایران تعیین گردد.

 پاینده باد ایران و زنده باد ملت آزاده ايران

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران

تهران– شهریور139

iran#

بايگانی وبلاگ