سه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۱

آيندگان درباره ما چه فکر خواهند کرد؟

ارسالی مهدی خانباباتهرانی

زنده یاد شاملو زمانی عبارتی با این معنی گفت که : آیندگان فکر خواهند کرد که ما چرا قهقهه سر نمیداده ایم؟
حالا من میگویم آیندگان به هر چه جد و آبادشان که ما باشیم خواهند خندید / و نخواهند فهمید که ما چه حرصی خورده ایم....ا

سنگ زدن به یوتیوب در نمایشگاه رسانه های دیجیتال به عنوان شیطانiran#

بايگانی وبلاگ