دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۱

همه کتابهای فارسی پائولو کوئلیو‎

ايميل فورورد شده
همه کتابهای فارسی پائولو کوئلیو‎

 
 پائولو کوئلیو در اعتراض به توقف انتشار آثارش در ایران، تمامی ترجمه های فارسی کتاب های خود را بر روی سایت اش قرار داده و از خوانندگان ایرانی اش خواسته به هر نحو که دوست دارند بخوانند و لذتش را ببرند

کيمياگر
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagaVFXS2JjUFQ3R2s/edit

چون رود جاری باش
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagZ3doRVdIY3IyRTg/edit

بريدا
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagV2F0b01ULXpNaGc/edit

کنار رود پيدار نشستم و گريستم
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagalRjYVM0NjVVNTg/edit

خاطرات طک مغ
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagMTdncTExT2MwcUE/edit

مکتوب
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagQ2ZSX1JRTkZWcXM/edit

پدران، فرزندان و نوه ها
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagdEJsdjRRb3NlcEk/edit

عطيه برتر
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagVVU1SlVTNDgwWFk/edit

شيطان و دوشيزه پريم
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagb3lCQ2dWdEVCMjQ/edit

کوه پنجم
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagSHRSWl9OMnR5ZmM/edit

نامه های عاشقانه يک پيامبر
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagLU1TVE50TUZTWVU/edit

کتاب راهنمای رزم آور نور
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagbnlBcy1RVF9sMUE/edit

والکيری ها
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagLU1sYldiVGl0d0E/edit

برنده تنهاست
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagV24xaHpDOWpNMm8/edit

ساحره پورتوبلو
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagcW04RmJaeDhwUEU/edit

ورونيکا تصميم می گيرد بميرد
https://docs.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagdkFVVHJuY2c2SDg/edit
iran#

بايگانی وبلاگ