سه‌شنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۳

آیا حقوق بشر بر سکولاریسم اولویت دارد

http://iranscope.blogspot.com/2015/02/blog-post_24.html
آیا حقوق بشر بر سکولاریسم اولویت دارد

نظری مبنی بر اولویت حقوق بشر بر سکولاریسم در پی آغاز تلاش برای "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" از نو  مطرح شده است (1).

ابن بحث بسیار به گفتمان اولویت عدالت اجتماعی بر دموکراسی شبیه است که تمام صفحات تاریخ اروپا را در  قرن بیستم پوشانده است. کارل پاپر بهترین پاسخ را به آن داده است وقی می گوید: "من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم. چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده،و آزاد در یک جامعه تساوی گرا نیست. مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهم تر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائی از این قرن"، 1997، متن انگلیسی، ص5] (2)
 
به عبارت دیگر اولویت دادن به دموکراسی به این معنی نیست که عدالت اجتماعی برای ما مهمتر نیست، بلکه عدالت اجتماعی به معنی واقعی کلمه تنها در رژیمی دموکراتیک قابل تعریف است.

اولویت دادن سکولاریسم بر حقوق بشر نیز دلیل مشابهی دارد. تجربه هزار سال تاریخ اروپا در قرون وسطی نشان داد که  تلاش برای حقوق بشر تا زمانی که مذهب و دولت از هم جدا نشده اند نه تنها نمی تواند به نتیجه ای برسد بلکه حتی جلوی آن تلاش هم گرفته می شود. در واقع تجربه رفرماسیون لوتر و کالوین نشان داد که ژنو کالوین هم دست کمی از واتیکان پاپ نداشت و بالاخره آنچه برای اروپا بعد از قرن ها آزمون و خطا روشن شد این بود که تلاش برای حقوق بشر وقتی می تواند مطرح مانده و به ثمر برسد که مذهب و دولت از هم جدا شده باشند (3).

در نتیجه اولویت دادن به سکولاریسم ابداً به این معنی نیست که حقوق بشر برای ما مهمتر نیست بلکه به این معنا است که در شرایط عدم وجود سکولاریسم نمی شود به حقوق بشر دست یافت و همواره نظیر ژنو کالوین و مصر مرسی در زمان ما حقوق بشر برای گرایش مذهبی معینی برقرار خواهد شد و نه برای همه (4).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
ششم اسفند ماه 1393
February 25, 2015


پانویس:
1.  وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm


2. آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm


3. مذهب بمثابه امری خصوصی در غرب (به انگلیسی)
http://www.ghandchi.com/190-religionwest.htm

 
4. چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm
 متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 


Does Human Rights have Priority over Secularism
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/881-secularism-humanrights-english.htm

آیا حقوق بشر بر سکولاریسم اولویت دارد
http://www.ghandchi.com/881-secularism-humanrights.htm

A viewpoint discussing priority of human rights to secularism is brought up since efforts for "Global Secular Initiative" have started (1).

This discussion is very similar to the discourse of priority of social justice to democracy which filled the pages of European history in the 20th Century. Karl Popper gave the best response to the argument when he said: "I remained a socialist for several years after my rejection of Marxism; and if there could be such thing as socialism combined with individual liberty, I would be a socialist still. For nothing could be better than living a modest, simple, and free life in an egalitarian society. It took some time before I recognized this is as no more than a beautiful dream; that freedom is more important than equality; that the attempt to realize equality endangers freedom; and that, if freedom is lost, there will not even be equality among the unfree." [Karl Popper, “Lessons of This Century”, 1997, P.5] (2).

In other words, giving priority to democracy does not mean that social justice is not more important for us but it means that social justice in the real sense of the word can only be defined in a democratic system.

Giving priority to secularism over human rights has the same reason. The experience of a thousand years of European history during Middle Ages showed that struggle for human rights not only cannot bear fruit till religion and state are separated but it also prevents such efforts. In fact, the experience of Reformation of Luther and Calvin showed that Calvin's Geneva was not much different from Pope's Vatican and finally what was cleared for Europe after centuries of trial and error was that struggle for human rights can be real and bear fruits when religion and state are separated (3).

Thus giving priority to secularism does not mean that human rights is not more important for us but it means that in the conditions of lack of secularism, human rights cannot be achieved and similar to Calvin's Geneva and Morsi's Egypt in our times, the human rights for a particular religion will be established and not for all (4).


Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

February 25, 2015

Footnotes:
3. "Religion as a Private Matter" in the West!
http://www.ghandchi.com/190-religionwest.htm

 
 
4. Why Secularism maps Iran's Future (in Persian)


ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ