شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۳

نمي توانم نفس بكشم/مجید نفیسی I Can’t Breathe by Majid Naficy

نمي توانم نفس بكشم به یاد اريك گارنر /مجید نفیسی
  http://iranscope.blogspot.com/2014/12/i-cant-breathe-majid-naficy.html
I Can’t Breathe In Memory of Eric Garner By Majid Naficy
I Can’t Breathe

By Majid Naficy

In Memory of Eric Garner“I can’t breathe!

I can’t breathe!”

What a painful statement!

For the first time

I heard it from my own tongue.

I jumped from my asleep in panic

And ran toward my dad’s bedroom

He put my head

On his chest,

Caressed my face

And said: “Majid!

Be calm!

Be calm.”

Today I hear that statement

From the tongue of a black man on YouTube Who is being choked Held by a white policeman.

No one puts the black man’s head

On his chest,

Caresses his face

And says: “Eric!

Be calm

Be calm.”

Hundred years of slavery,

Hundred years of brutality

Press on the black man’s throat

And do not let White America

Hear his voice:

“I can’t breathe!

I can’t breathe!”

December 4, 2014

نمي توانم نفس بكشم

مجید نفیسی

به یاد اريك گارنر"نمي توانم نفس بكشم!

نمي توانم نفس بكشم!"

چه كلام دردناكي!

نخستين بار آنرا

از زبان خود شنيدم

سراسيمه از خواب پريدم

و به سوي خوابگاه پدر دويدم.

او سرَم را

بر سينه اش گذاشت

گونه ام را نوازش كرد

و گفت: "مجيد!

آرام باش

آرام باش."

امروز آن كلام را

از زبان مرد سياهپوستي

در يوتوب مي شنوم

كه در بندِ افسري سفيدپوست

دارد خفه مي شود.

هيچ كس سر او را

بر سينه ي خود نمي گذارد

گونه اش را نوازش نمي كند

و نمي گويد: "اريك!

آرام باش

آرام باش."

صدها سال بردگي

صدها سال قساوت

بر گلوي مرد سياهپوست فشار مي آورد

و نمي گذارد كه آمريكاي سفيد

صداي او را بشنود:

"نمي توانم نفس بكشم!

نمي توانم نفس بكشم!"4 دسامبر 2014
 
*Editor's Note: To listen to Eric Garner's last words, please check the following link:
http://front.moveon.org/eric-garners-last-words/#.VILm23l0zcs

توضیح در مورد مرگ اریک گارنر
https://www.youtube.com/watch?v=udgSQ9x_Mo0


بايگانی وبلاگ