چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۱

دانشمندان استراليا: افزايش مقدار نمک موجود در اقيانوسها

دانشمندان استراليا: افزايش مقدار نمک موجود در اقيانوسها
http://www.voanews.com/persian/news/Salt_Oceans-2012-05-09-150734525.htmlدانشمندان استراليا برای تعيين تغييرات ميزان بارش باران و آب اقيانوسها پژوهشهايی انجام داده اند.

در گزارش اين دانشمندان آمده است که گرمايش جو زمين بر ميزان باران و افزايش مقدار نمک موجود در اقيانوسها اثر گذاشته است.

چکيده اين گزارش می گويد بارش باران در مناطق مرطوب، بيشتر و در مناطق خشک، کمتر شده است.

پژوهشگران پيش بينی می کنند که بر سرعت اين تغييرات افزوده شود، و ممکن است بر امنيت مواد غذايی تأثير بگذارد.

در اين پژوهش، گويهای شناور در سطح اقيانوس قرار داده شد، و داده های مربوط به ميزان نمک موجود طی ۵۰ سال، از سال ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۰۰ مقايسه، و نتيجه گرفته شد که ميزان شوری آب طی اين مدت افزايش يافته است؛ که نشان از تغييرات ميزان باران دارد.
iran#

بايگانی وبلاگ