سه‌شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۲

احکام رضا شاه و سيد ضياء

من حکم ميکنم
ارسالی ناجی

جعفر شهري ، سياهه اي از اقدامات و تصميمات كابينه ي سيد ضيا الدين تهيه كرده كه نمونه هايي از آن عبارتند از:
 
** هر كاسب ، بجز نانوا و كله پز و حمامي، بايد دكان خود را اول آفتاب باز، و اول غروب تعطيل كند .
 
** هيچ كاسب ، بجز بقال و پزنده و نانوا ، حق ندارد روز هاي جمعه  دكان خود را باز و داد و ستد كند .
 
**هر نانوا ، مكلف است  براي نان ها كه از تنور بيرون مي آيد ، سكوي آجري بسازد .
 
**هر خوراكي فروش ، اعم از نانوا و قصاب و كله پز و آبگوشتي و كبابي و يخني پز و فرني پز ، بايد كف دكان خود را آجر فرش كند .
 
**سگ هاي خانگي بايد قلاده شده  زنجير داشته باشند .
 
**كبوتر بازي اكيدا قدغن است .
 
** سر بريدن حيوانات ، امثال گوسفند و مرغ و خروس  در انظار و ملا عام بكلي ممنوع است .
 
**داد زدن توي كوچه ها ، توسط طواف ، دوره گرد ، طبقي ، كاسه بشقابي ، قبا ارخالقي ، قفل و كليدي ، ميوه فروشي ، گردويي ، و امثال آن  و همچنين تعارف و اصرار كسبه به مشتري و بفرما زدن چلويي و آبگوشتي و غيره ممنوع .
 
**از اين تاريخ ، كليه ي احزاب منحل ميشود .
 
**مصرف ترياك و شيره  در انظار و قهوه خانه ها ممنوع .
هيچ كس از اهالي حق ندارد در معابر به قضاي حاجت بپردازد .
 
** قداره كشي و نزاع و عربده كشي و حمل كارد ، چاقو ، قمه و قداره ، موجب مجازات سنگين است .
 
**نا بينايان بايد بازو بند از پارچه ي زرد و عصا در دست داشته باشند.
 
**اجتماعات خياباني قدغن است.
 
**معركه گيري، مار گيري، تلكه گيري، گدايي، كلاشي، رمالي، دعا نويسي و ولگردي، ممنوع.
 
**آب خزينه هاي حمام بايد همه هفته تعويض شود.
 
**كوره هاي حمام بايد دود كش داشته باشند.

وقتيکه رضا خان مير پنج در اسفند 1299 با همکاری سيد ضيا دست به يک کودتای نظامی زد و مقدمات انقراض سلسله قاجار را فراهم ساخت ؛ اطلاعيه ای منتشر کرد تحت عنوان " من حکم ميکنم " و آنرا به در و ديوار چسبانید.
متن اطلاعيه از اينقرار است :

ماده‌ی اول ـ تمام اهالی شهر تهران بايد ساکت و مطيع احکام نظامی باشند.
 
ماده‌ی دوم ـ حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت 8 بعدازظهر غير از افراد نظامی و پليس مأمور انتظامات شهر، کسی نبايد در معابر عبور نمايد.
 
ماده‌ی سوم ـ کسانیکه از طرف قوای نظام  و پليس مظنون به اخلال آسايش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد.
ماده‌  چهارم ـ تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکيل دولت به کل موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، بايد منتشر شوند.
 
ماده‌  پنجم ـ اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلي موقوف و در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشند، با قوه‌  قهريه متفرق خواهند شد.
 
ماده‌  ششم ـ درب تمام مغازه هاي شراب‌،فروشي و عرق‌فروشي، تئاتر و سينما و فتوگرافی ها و کلوپ ها  قمار بايد بسته شود و هر مست که ديده شود، به محکمه‌  نظامی جلب خواهد شد.
 
ماده‌ی هفتم ـ تا زمان تشکيل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتی، غير از اداره‌ی ارزاق تعطيل خواهند بود. پست‌خانه، تلفن خانه، تلگراف خانه هم مطيع اين حکم خواهند بود.
 
ماده‌ی هشتم ـ کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمايند به محکمه‌ی نظامی جلب و به سخت ترين مجازات‌ها خواهند رسيد.
 
ماده‌ی نهم ـ کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معين میشود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.
 
14 جمادی الثاني 1339
رئيس ديويزيون قزاق اعليحضرت
اقدس شهرياری و فرمانده کل قوا ـ رضاiran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ