پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۲

مراسم تنفیذ حسن روحانی در حضور رهبر ایران برگزار شد

مراسم تنفیذ حسن روحانی در حضور رهبر ایران برگزار شد
https://www.youtube.com/watch?v=V5KLxDZWSHw

iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ