چهارشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۳

يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله

يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله
سام قندچي

English Text متن انگليسي

جنگهای 30 ساله اغلب به غلط بعنوان اوج جامعه قرون وسطايی و جنگهای مذهبی درک می شود. اما اين درکی بسيار دور از حقيقت است. جنگهای 30 ساله که در سالهای بين 1618 تا 1648 در اروپای مرکزی به وقوع پيوست، پايان قرون وسطی و پايان جنگهای مذهبی را در اروپا رقم زد.

در واقع جنگهای عمده مذهبی نظير جنگهای صليبی در اروپا پنج قرن پيش از جنگهای 30 ساله روی داده و در طی قرون وسطی ادامه داشت. در حاليکه جنگهای 30 ساله گرچه با کشمکش مذهبی کاتوليکها و پروتستانها برای تسلط بر اروپا آغاز شد اما به سرعت به جنگ داخلی اروپا تبديل و با نداشتن برنده، پايان کار به بردباری مذهبی و خيزش مدرنيسم انجاميد.

جنگهای 30 ساله نشانی بود که جامعه مدرن نميتواند از طريق مذهب سياسی که بخواهد چيرگی يابد، اداره شود و به اين صورت بنيان دولت های سکولار نه بوسيله افراد غيرمذهبی بلکه توسط خود مردم مذهبی، شکل گرفت.

می شود پرسيد که آيا پديده مشابهی در سه دهه اخير در خاورميانه روی داده است. آيا می توانيم اميدوار باشيم که جنگهای جاری در خاورميانه به ما کمک کند نه تنها در خاورميانه بلکه در سطح جهانی به درک فراسوی جنگ و بردباری مذهبی برسيم (1).

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

دهم تيرماه 1393
July 1, 2014
پانويس:
1. فراسوی جنگایران#
#iran
iranscope@

بايگانی وبلاگ