دوشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۳

دفاع از اسماعیل نوری علا در مورد فدرالیسم


دفاع از اسماعیل نوری علا در مورد فدرالیسم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/817-federalism-nooriala.htm
شخصا نه تنها سالهاست در مورد خطر تجزیه طلبی در ایران هشدار داده ام (1) بلکه چند سالی است نوشته ام تا روزی که چند حزب عمده سیاسی قومی در ایران با پرچم دروغین فدرالیسم در پی تجزیه ایران هستند، از کاربرد اصطلاح فدرال برای جمهوری مورد نظرم برای آینده ایران اجتناب خواهم کرد. اصولا احزاب قومی راهگشای فاشیسم هستند وحزب سیاسی نباید بر مبنای مذهب یا قومیت تشکیل شود. بارها به روشنی در رد فدرالیسم قومی و اتنیکی نوشته ام (2) و به رغم آنکه از فدرالیسم استانی* در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر دفاع می کنم (3)، هشدارهای دوستان آینده نگری را که مخالف فدرالیسم هستند، در مورد خطر تبدیل فدرالیسم به سکوی تجزیه ایران، درست می دانم (4).
اگر فدرالیسم می تواند خطر تجزیه طلبی را تقویت می کند، دموکراسی نیز می تواند خطر فاشیسم را تقویت کند. بسیاری معتقدند که آلمان آماده دموکراسی همه جانبه نبود و دموکراسی جمهوری وایمار باعث شد که نیروهای فاشیست تقویت شدند و بالاخره در شرایط تاریخی معین آنروز توانستند بر آلمان چیره شوند و از این بحث نتیجه می گیرند که مدل دیکتاتور مصلح که دموکراسی را می توانست گام به گام در آلمان پیش برد راه درست بوده و نه دموکراسی تمام عیار جمهوری وایمار. حتی در مورد دموکراسی در دوران کوتاه دولت مصدق بحث های مشابهی مطرح است (5). آیا باید نتیجه گرفت که آلمانی ها در پایان جنگ اول جهانی و پیش از آن نمی بایست در برنامه احزاب خود خواستار جمهوری دموکراتیک می شدند. خیر اما با آگاهی های امروز می توانیم بگوئیم آنها بایستی آگاه می بودند که ممکن است دموکراسی بی حد و حصر باعث شود دیکتاتوری نیم بند سقوط کند اما فاشیسم تمام و کمال ظهور کند. در واقع در جمهوری آلمان غربی بعد از جنگ دوم تا آلمان امروز، دموکراسی بی حد و حصر نیست و همچنان تبلیغ حزب نازی در آن کشور غیرقانونی است و حمایت از هولوکاست آزادی بیان محسوی نمی شود. در مورد فدرالیسم در ایران نیز بایستی نیروهای تجزیه طلبی را که از فدرالیسم پرچمی دروغین برای تجزیه قومی کشور ساخته اند، خارج از جنبش دموکراتیک مردم ایران شناخت، اما فدرالیسم بمثابه شیوه اداری کشور در برنامه احزاب موضوعی دموکراتیک است.
آقای اسماعیل نوری علا مدتهاست نظر خود را به روشنی نوشته است و در مورد تجزیه طلبی موضعش روشن است و به همین علت هم مورد حمله تجزیه طلبان است (6). ممکن است گفته شود برخی نیروهایی که با ایشان همراه شده اند نیز به دروغ از تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند و در نشریات و تبلیغات خود به زبان های کردی، آذری، عربی و بلوچی تجزیه طلبی را اشاعه می دهند. در آنصورت بایستی با استدلال این دوروئی ها را افشا کرد اما نمی شود دکتر اسماعیل نوری علا را به خاطر دادن امکان به نیروهای مختلف طرفدار فدرالیسم محکوم کرد وقتی این نیروها سند حمایت از تمامیت ارضی ایران را امضا کرده اند.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک، و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هجدهم شهریورماه 1393
September 9, 2014
 
*«فدراليسم استاني» و روند دموکراتيزه کردن ساختار قدرت
http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 پانویس:
1. نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام
http://www.ghandchi.com/815-separatism-like-saddam.htm
2.  بازهم درباره رد فدراليسم قومی
http://www.ghandchi.com/770-ethinic-federalism2.htm
3. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
4. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم
5. گالبريت و دموکراسي در ايران
6. دکتر اسماعیل نوری علا: مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

 
ایران#
#iran
iranscope@

بايگانی وبلاگ