جمعه، مهر ۱۱، ۱۳۹۳

آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست

آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/820-anarchism-youth.htm
متن مرتبط به زبان انگلیسی Related article in English
به برکت رشد جامعه فراصنعتی و تکنولوژی های نوین، فردیت و آگاهی به حقوق فردی در میان جوانان در نیم قرن اخیر رشد چشمگیری داشته است (1). همچنین سقوط دیکتاتوری کمونیستی در شوروی و بلوک شرق، به رشد بیشتر فردیت در جهان یاری رسانده است. اما آنارشیسم که جذابیتی پیدا کرده، نقطه اشتراکی با مارکسیسم دارد که نه تنها تضمینی برای حقوق فردی نیست، بلکه نافی آن است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.
از دیدگاه مارکسیسم، در دوران سوسیالیسم، دولت وجود دارد، اما چون در جامعه ایده آل کمونیستی قرار است دولت محو شود، کمونیستها برخلاف صاحب نظران لیبرال، توجهی به تکامل دادن نهاد دولت نداشته اند. مثلاً در میان لیبرالها، تئوری تفکیک سه قوه و کنترل و توازن قوا در فلسفه سیاسی جان لاک دستاورد بزرگی برای تکامل نهاد دولت بشمار می آید و در کشورهای مختلف غرب بوِیژه در آمریکا این مدل پیاده شده است. در صورتیکه مارکسیستها تا آنجا که دولت را در کشورهای مختلف سوسیالیستی در دست داشتند تلاشی برای ارائه مدلهای بهتر ساختار دولت جهت تأمین حقوق فردی نکردند، مضافاً آنکه مارکسیستهائی نیز که دیکتاتوری پرولتاریا را اعمال می کردند قول می دادند با رسیدن به جامعه کمونیستی دیگر دولت محو شود و در نتیجه مشکلی نباشد (2).
آنچه مارکسیستها در مورد دولت ایده آل جامعه کمونیستی می انگاشتند، آنارشیستها فوراً طلب می کردند. به عبارت دیگر آنارشیستها نیز نهاد دولت را از بین رونده می دیدند و آنهم تازه فوری تر، در نتیجه هيچگاه توجهی به تکامل دادن دولت نداشتند و  مانند مارکسیستها تفاوتی بین دولتی با ساختاری تضمین کننده حقوق فردی و دولتی مستبد نمی دیدند و در عمل راه را برای دیکتاتوری هموار می کردند و با رشد دیکتاتوری، خودشان بیشتر با یأس روبرو می شدند.
واقعیت این است که آنارشیسم مسکن دردهای اجتماعی است و درمان نیست. راهکار آینده برای ایران ایجاد حزبی آینده نگر است که دستاوردهای احزاب و جنبش های سوسیالیستی و لیبرالی گذشته را مدنظر گیرد و پلاتفرم خود را برای دنیای قرن بیست و یکم تنظیم کند (3).
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک، و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هفتم مهرماه 1393
September 30, 2014
 

 پانویس:
1.  اهمیت فردیت در فضای مجازی

2. دولت و دموکراسی
http://www.ghandchi.com/263-StateDemocracy.htm

3. پلاتفرم حزب آينده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

Futurist Party Platform

ایران#
#iran
iranscope@

بايگانی وبلاگ