چهارشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۳

جک لی: عکس ارکید و شعر جنگل فراموش شده

این عکس ارکید را جک لی گرفته بود جنگل فراموش شده نیز شعر زیبایی از اوست  
یادش گرامی باد

http://ghandchi.com/flower.bmp
 


جنگل فراموش شده!

نوشته: جک لي
ترجمه: سام قندچيدر سحرگاه 
در کنار ساحل،
نسيم آرامي از کنارم ميوزد،

به نرمي و در زير پاهايم.

خيره بر افق،
منتظر بر آمدن آفتاب.

عصر نو چه چيزي مياورد؟!
هنوز چکاوک ميخواند؟!
جائي که گلها در بهار غنچه ميکنند؟!
وقتي رؤياهاي ما بال ميگشايند؟!
آيا اين بار روح آزاد طنين ميافکند؟!
اميد، انتظار، و خيال!

پس از سحر،
من بايستي براي آن ستارگاني که در کنار ساحل مانده اند جستجو کنم؛
ستارگاني که به ساحل پرتاب شده اند
بوسيله او که به ستارگان خيره شده.
که دلش  پر از عشق است و نازکي
(او اين ستارگان را با اشکهايش ميشويد.
سپس آنها را با انگشتانش پاک ميکند.)

در مرغزار جنگل فراموش شده،
بزم آماده است تا که شروع شود.

پاره سنگ (تخلص جک لي) 1989، موندوس نووس


Forgotten Forest 
Jack Li

At dawn,
By the shore.
A gentle breeze brushes by,
Soft and under the feet.
Gazing at the horizon;
Waiting for the Sun to rise.

What would the new age bring?!
Would the lark still sing?!
Where the flowers bloom in spring?!
When our dreams will take to the wing?!
Will this time make the free spirit ring?!
Hope, Wait, And dream!

After the dawn,
I shall look for those stars left on the shore;
Stars that had flung on the beach
by the Star Gazer.
Whose heart is full of love and tender.
(He washes these stars with his tears.
Then he wipes them with his fingers.)

In the meadow of the forgotten forest,
The banquet is ready to start.

Little Rock (i.e. Jack Li) 1989 Mundus Novus
توضيحات:
متن بالا ترجمه من از شعر دوست فقيدم چک لي است که در سال 1989 نوشته بود.  تخلص او پاره سنگ بود. جک اين شعر را براي مجله موندوس نووس Mundus Novus ["جهان نو"]، تهيه کرد.  جهان نو مجله علم گراي  آينده نگري به زبان انگليسي بود که من در آن سالها با کمک نزديک جک بمثابه نشريه کتابفروشي نوا در شهر ساني ويل در کاليفرنياي آمريکا منتشر ميکردم. 

جک علاوه بر شعر بالا، دو شعر ديگر  poems، و نيز دو مقاله در زمينه تأمل انديشمندانه Meditation و خواب Dreams براي  "جهان نو" نوشت و در نوشتار "يک ديدگاه آينده نگر" با من همکاري داشت.   جک در سال 1994 درگذشت.

جک بندرت درباره موضوعات معنوي چيزي مينوشت  و دو نوشته ذکر شده در بالا را هم به تقاضاي من نوشت.  او معتقد بود آنچه درباره معنويت لازم است نوشته شود، توسط ديگران نوشته شده است.  او معتقد به عمل کردن به معنويت بمثابه يک امر خصوصي خود بود.

علت اينکه مقاله او درباره تأمل انديشمندانه، درباره *ظنZen* است، به دليل مذهبي نبود.  دليل امر اين بود که جک معتقد بود فرد بايستي با يک سنت در تأمل انديشمندانه کار کند تا بتواند به خود تأمل انديشمندانه و نه ابزار آن، بپردازد، و خود او *ظن* را بمثابه آن ابزار انتخاب کرده بود، گرچه از يک خانواده مسيحي آمده بود.  جک با کريشنامورتي و شونريو سوزوکي که هردو خيلي مورد احترام وي بودند، مستقيماً کار کرده بود.  درباره سوزوکي در نوشته "کنفرانس پرندگان  [http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm] قبلاً توضيح داده ام.

هدف جک از همه اين ها رسيدن به جاه و مقام نبود و براي وي مکتب تأمل انديشمندانه چيزي نبود مگر يک ابزار، ابزاري که ميتوانست براي سفري که جهت دستيابي به خود آگاهي فرد است، بکار رود.

اگر سؤالي درباره مقالات و اشعار جک باشد متأسفانه من نميتوانم پاسخ دهم.  خواننده ميتواند به کتابهائي که جک در پايان مقالاتش ذکر کرده است مراجعه کند يا که ميتواند سؤالات خود را به تالارهاي عمومي بحث بفرستد و شايد برخي کساني باشند که بتوانند آن سؤالات را بحث کنند.سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ


 19 آذر 1385

December 10, 2006

متن مقاله به زبان انگليسي:

 

بايگانی وبلاگ