سه‌شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۹

مجيد تفرشی-ایران و جهان در اسناد تازه آزاد شده سال 1980


ايميل فورورد شده
http://mtafreshi.persianblog.ir/post/113
گزارش اول: مقدمه، شیوه کار و تحولات بین المللی

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/114
گزارش دوم: تحولات داخلی

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/115
گزارش سوم: تحولات اقتصادی

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/116
گزارش چهارم: شاه، خانواده سلطنتی و اپوزیسیون خارج از کشور

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/117
گزارش پنجم: تحولات گروگان گیری

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/118
گزارش ششم: تحریمهای بین المللی

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/119

گزارش هفتم: روابط ایران و بریتانیا

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/120
گزارش هشتم: گروگانگیری و اشغال خونین سفارت ایران در لندن

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/121
گزارش نهم: آغاز جنگ عراق علیه ایران

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/122
گزارش دهم: ایران و همسایگان

بايگانی وبلاگ