جمعه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

شیخ عزالدین حسینی درگذشت


اطلاعیەی درگذشت رهبر اندیشمند و مبارز دیرین و خستگی ناپذیر، ماموستا شیخ عزالدین حسینی

با غم و اندوە فراوان بدین وسیلە بە اطلاع همگان می رسانیم کە ساعت ٢٣:٥٠ پنجشنبە بهمن ماە ١٣٨٩ شمسی برابر با دهم فوریە سال ٢٠١١ میلادی، رهبر دانا، اندیشمند و مبارز دیرین و خستگی ناپذیر جناب ماموستا شیخ عزالدین حسینی، در بیمارستان آکادمیسکا در شهر اوپسالای کشور سوئد در سن هشتاد و نە سالگی درگذشت. در این روز قلبی از تپش بازایستاد کە مالامال بود از امید و آرزو برای آیندەای روشن برای مردم کردستان بویژە و برای تمامی بشریت علی العموم. قلبی کە بخاطر و عشق و محبت بە انسانها، برای آزادی و سربلندی کردستان، برای آزادی ایران و جهان، عزت و کرامت انسان می تپید.

شیخ عزالدین حسینی از همان ایام جوانی با عزویت در کومەلە ژ.ک، سازمان تجدید حیات کردستان، در سال ١٣٢٢ و بعدها در جریان تاسیس جمهوری کردستان در مهاباد در سال ١٣٢٤ و سپس در جریان جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان در سالهای بعد از آن فعالانە شرکت کرد. ماموستا از نزدیک دوست و همگام با بخش اعظم مبارزین و رهبران جنبش کردستان در طی سالیان بودە کە با ایشان هموارە مشاورە کردەاند. شرکت فعال و پرشور ایشان در جریان انقلاب ایران علیە نظام سلطنتیو بویژە نقش برجستە ماموستا شیخ عزالدین بە مثابەی یک رهبر سیاسی و یک شخصیت سیاسی - مذهبی در مبارزە با حکومت ولایت فقیە جمهوری اسلامی کە قاطعانە مدافع آزادی های دمکراتیک، مردمسالاری، برابری زنان و مردان، عدالت اجتماعی و جدایی دین از دولت بودند، انعکاس وسیعی در کردستان، ایران و سطح بین المللی داشتە است.

ماموستا شیخ عزالدین بر این باور بودند کە همەی کائنات و پیشرفت ها و دستاوردهای خیرە کنندەی بشر امروزی تجلی ارادەی پروردگار یکتایی است کە این جهان را برای رفاە و آسایش و زندگی راحت تمامی انسان ها آفریدە است. ایشان بر این باور بودند کە انسان بە آن درجە از درک، ترقی و تعالی رسیدە است کە بتواند سکان سرنوشت زندگی خویش را بدست گیرد. بە بارو شیخ عزالدین حسینی دین عبارت است از رابطە انسان با خدای خویش و حوزەی فعالیت روحانیت و علمای دینی آنجایی است کە بە معنویات و باورهای دینی مربوط می شود. دین باید قطعا از دولت جدا باشد.

بمناسبت درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی، مراتب تسلیت عمیق خودمان را بە حضور مردم وفادار و آزادیخواە کردستان و تمامی هواخواهان آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران و جهان تقدیم می کنیم.


کمیتەی برگزاری مراسم یادبود و تجلیل از ماموستا شیخ عزالدین حسینی
٢٢ بهمن ١٣٨٩
١١ فوریە ٢٠١١

بايگانی وبلاگ