پنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۱

A critic about Facebook نقدی در مورد فيس بوک

Facebook sends frequent emails to people asking them if they know individuals who are friends of their friend.  This actually is some kind of  an invasion of privacy.  I am not sure if this is covered in their new privacy policy but this us a bad practice.

فيس بوک مرتب ايميلهايی ميفرستد که در آنها می پرسد که اشخاصی را که دوستان دوستان يک فرد هستند را می شناسند. اين کار در واقع نوعی تجاوز به حريم خصوصی است. نميدانم که آيا پرايوِسی پاليسی جديد فيس بوک به آنها چنين اجازه ای را می دهد يا نه اما اين کار روش جاری بدی است.


iran#

بايگانی وبلاگ