چهارشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۱

اطلاعيه سام قندچی در مورد لينک مقالات بلاگ فراديد

اطلاعيه سام قندچی در مورد لينک مقالات بلاگ فراديد
http://www.iranglobal.info/node/14057

دوستان عزيز لينک بلاگ فراديد در سايت صدای آمريکا کار نميکند

http://ir.voanews.com/archive/faradid/latest/1033/2493.html

لطفاً برای مطالعه مقالات بلاگ فراديد از لينک های آلترناتيو ايران گلوبال که در زير آمده است استفاده کنيد:


وقت ساختن اقتصاد سینگولاريته است
http://www.iranglobal.info/node/13138
گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل
http://www.iranglobal.info/node/12448
ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس
http://www.iranglobal.info/node/12063
آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است
http://www.iranglobal.info/node/11938
ايرانيان و ازدواج همجنسگرايان
http://www.iranglobal.info/node/11723
دو استراتژی متضاد نيروهای اسلامی در خاورميانه
http://www.iranglobal.info/node/11642
آیا صندوق های بازنشستگی در خطرند
http://www.iranglobal.info/node/11506
چگونه می توان ديپلماسی بين ايران و اسراييل را ممکن ساخت؟
http://www.iranglobal.info/node/11180
چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟
http://www.iranglobal.info/node/11179
حمايتگرايی «اينترنت ملی» باعث انزوا می شود
http://www.iranglobal.info/node/10807
ايجاد فراوانی در جهان کنونی
http://www.iranglobal.info/node/10587
ضرورت اصلاحات در قوانين مالکيت فکری
http://www.iranglobal.info/node/10399
جی اِم اُ: راه حلی برای معضل مراقبت های درمانی
http://www.iranglobal.info/node/10126
نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری
http://www.iranglobal.info/node/9791
بحث توکويل در مورد اسلام برای ايران اهميت استراتژيک دارد
http://www.iranglobal.info/node/9543
چرا فرديت در فضای مجازی شکوفا شده است
http://www.iranglobal.info/node/9494
اپوزيسيون: نياز ايران به دولت مدرن
http://www.iranglobal.info/node/9471
دو راه در فراسوی نقطه انفصالی
http://www.iranglobal.info/node/9443
بازگشت پرشتاب در توليد غذا
http://www.iranglobal.info/node/9630
آيا بقای متافيزيک با موجوديت بيولوژيک ما مرتبط است؟
http://www.iranglobal.info/node/9242
گفتگويی با ری کورزويل در مورد خودآگاهی
http://www.iranglobal.info/node/9166
بحثی در مورد دنيای نوين آواتارها يا زندگی دوم
http://iranglobal.info/node/14056
پلوراليسم رمز موفقيت اينترنت
http://www.iranglobal.info/node/8925
آيا "اينترنت ملی" برای کمک به ايرانيان است
http://www.iranglobal.info/node/8846

با سپاس
سام قندچی

برای انگليسی به لينک زير مراجعه کنيد
bit.ly/UkH36b

مقالات مرتبط
http://www.iranglobal.info/node/13316

http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm

بلاگ فراديد Faradid Blog
http://faradid.ghandchi.com 

iran#

بايگانی وبلاگ