پنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۱

كورش زعيم به بازپرسي زندان اوين احضار شد

كورش زعيم به بازپرسي زندان اوين احضار شد
پنجشنبه 31 ژانويه 2013
طبق برگ احضاريه شماره ب2/900360، به تاريخ 07/11/1391، شعبه دوم بازپرسي دادسراي شهيد مقدس (اوين)، كورش زعيم را براي "اداي پاره اي توضيحات" احضار كرد كه تا سه روز در دادسرا حاضر شود. پیش از این در اسفند 1390 کورش زعیم در شعبه 14 دادگاه انقلاب به جرم " اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت وفعالیت در جبهه ملي ايران و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و اجتماع و تباني به قصد جرم عليه امنيت کشور" محاکمه و به 3 سال زندان تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای محکوم شده است.
 

iran#

بايگانی وبلاگ