چهارشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۱

شاهنامه گويا

ارسالی مهدی خانباباتهرانی

شاهنامه گويا

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه ی چاپ مسکو با اجرای گوینده ی معاصر آقای اسماعیل قادر پناه:
پادشاهی طهمورث ------------------------------ 4
پادشاهی جمشید --------------------------------- 5
ضحاک ----------------------------------------- 6
کاوه -------------------------------------------- 8
درفش کاویان ----------------------------------- 9
پادشاهی فریدون -------------------------------- 9
سلم و تور و ایرج ------------------------------ 10
پادشاهی ایرج ---------------------------------- 10
پادشاهی منوچهر ------------------------------- 12
سام -------------------------------------------- 12
سیمرغ ---------------------------------------- 12
دستان (زال) ----------------------------------- 12
رودابه ----------------------------------------- 13
تولد رستم -------------------------------------- 14
خونخواهی نریمان (پدر سام) ------------------- 15
پادشاهی نوذر ---------------------------------- 15
اولین جنگ افراسیاب با ایران ------------------ 16
پادشاهی طهماسب زو -------------------------- 18
پادشاهی گرشاسب ----------------------------- 18
یافتن رخش توسط رستم ------------------------ 19
پادشاهی کیقباد --------------------------------- 20
اولین جنگ رستم ------------------------------ 20
تعین جیحون بعنوان مرز ایران و توران ------- 21
پادشاهی کاوس -------------------------------- 21
لشکر کشی کاوس به مازندران --------------- 21
هفتخوان رستم --------------------------------- 22
رستم شهریار نیمروز -------------------------- 26
شاه هاماوران و سودابه ----------------------- 26
پرواز کاوس ----------------------------------- 28
ازدواج رستم با تهمینه -------------------------- 29
تولد سهراب ----------------------------------- 30
داستان رستم و سهراب ------------------------- 31
داستان سیاوش --------------------------------- 37
سودابه و سیاوش ------------------------------- 38
رفتن سیاوش به توران -------------------------- 40
فرنگیس و سیاوش ------------------------------ 45
کشته شدن سیاوش ------------------------------ 50
تولد کیخسرو ----------------------------------- 52
کین خواهی سیاوش ----------------------------- 54
نشستن رستم بر تخت افراسیاب ------------------ 56
گیو در توران در جستجوی کیخسرو ------------- 56
پادشاهی کیخسرو ------------------------------- 63
فرامرز شاه کشمیر و سند ------------------------ 64
طوس سپهبد ایران و جنگ اول توران ------------ 65
داستان فرود ------------------------------------ 65
کشته شدن بهرام -------------------------------- 70
طوس و گیو و جنگ دوم توران ------------------ 71
ازدواج فرنگیس با فریبرز ----------------------- 74
داستان کاموس --------------------------------- 74
رفتن رستم به کمک طوس و گیو ----------------- 74
آمدن خاقان چین به کمک تورانیان --------------- 76
کمک شنگل شاه هند به تورانیان ----------------- 84
جنگ سوم با تورانیان ---------------------------- 89
اکوان دیو --------------------------------------- 91
داستان بیژن و منیژه ----------------------------- 93
افراسیاب آماده جنگ با ایران میشود -------------- 99
نبرد دوازده رخ با رخ ------------------------------ 102
نبرد افراسیاب با کیخسرو و به دام افتادن او ------ 106
...

بايگانی وبلاگ