چهارشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۱

Mr. Obama Please Tear Down this Wall آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/736-obama-monarchy.htm

متن انگليسی
Mr. Obama Please Tear Down this Wall
http://www.ghandchi.com/736-obama-monarchy-eng.htm

پرزيدنت اوباما عزيز،

آمريکا دموکراسی برای ايران می خواهد اما هنوز ديواری را که برای 60 سال دولت آمريکا و مردم ايران را از هم جدا کرده است، خراب نکرده است. ديوار بی اعتمادی که پس از کودتای سيا در سال 1332 در ايران بوجود آمد، هنگاميکه عوامل شاه از طرف ايران با آمريکا سخن می گفتند. ديواری که به معنای شکنجه و قتل ايرانيان دوستدار آزادی توسط ساواک بود. اين موضوع در مورد جمهوری اسلامی ايران نيست؛ بلکه درباره ايرانيانی است که برای دموکراسی مبارزه می کنند.

من يک ژورناليست هستم و شهروند آمريکا از تبار ايران و سالهاست که راحتی خود و خانواده ام را برای ياری رساندن به ارتقاء حقوق بشر و دموکراسی در ايران، به مخاطره افکنده ام. برايم اخبار دقيق و متعادل مهم بوده است اما برخی ايرانيان افراطی سلطنت طلب با استفاده از نفوذ مداوم خود در برخی ادارات دولتی آمريکا سعی در خفه کردن فعاليتهايم داشته اند. تازه ترين اقدام آنها نيز فشار آوردن برای بيرون راندنم از صدای آمريکا بوده است که در آنجا در هشت سال گذشته کار می کردم. خواهش می کنم حقيقت آنچه در مقاله زير آمده است را خود مورد تحقيق قرار دهيد:

http://www.ghandchi.com/734-voa.htm

افراطيون در ميان سلطنت طلبان ايران هنوز در فکر خود در دوران جنگ سرد زندگی می کنند و همچنان می خواهند آمريکا را نيز با خود به عقب ببرند. اکنون زمان آن فرا رسيده است که آمريکا هر ايرانی را بر مبنای دستاوردهای وی بشناسد و نه بر حسب ارتباطاتش با رژيم پهلوی. اکثريت ايرانيان حتی آنهائيکه از چمهوری اسلامی حمايت نميکردند خواستار ساختن سلطنت پس از انقلاب 1357 نبودند. اگر برخی افراطيون سلطنت طلب در آرزوی بازگرداندن رژيم پهلوی هستند، آنها همه حقی دارند که نظرات خود را ترويج کنند اما حق ندارند اهداف خود را از طريق ارعاب طرفداران جمهوری سکولار دموکراتيک نظير اين حقير، با استفاده از ارتباطات خود در ادارات دولتی آمريکا، به دست آورند.

خواهش می کنم به مقالاتم در وبلاگ فراديد که حالا توسط صدای آمريکا غيرفعال شده است، نگاهی بيافکنيد:

http://www.ghandchi.com/faradid.htm

مقالاتم در مورد ساختن ايران آينده در قرن بيست و يکم است. آنها درباره آينده نگری است و نه تکرار نوستالژی های کهنه ای که می شناسيم.  من يک ژورناليست مستقل هستم. من جاسوس دولت آمريکا نيستم و جاسوس جمهوری اسلامی هم نيستم، و می خواهم که آزادانه به فعاليت ژورناليستی صادقانه و ترويج دموکراسی و حقوق بشر برای ايران بپردازم. آيا اين چيز زيادی است که می خواهم؟ خواهش می کنم به اخباری که در سايت شخصی خود پخش می کنم  نگاهی بياندازيد و خود قضاوت کنيد که آيا به آنچه می گويم يعنی ارائه اخبار دقيق و متعادل از منابعی که همه طيف فکری را بيان کنند عمل می کنم يا نه:

http://www.iranscope.com

افراطيون سلطنت طلب نگرانند  که کسی حتی يک کلمه توهين به شاهزاده رضا پهلوی نگويد اما خود آنها نه تنها دشنام می هند بلکه حتی تهديد مرگ به مخالفان سلطنت می کنند البته با استفاده از اسامی مستعار در اينترنت از يکسو و ارتباطات پشت پرده از سوی ديگر.  در حقيقت، آنها بدترين دشنام ها را به شما در طول اولين دور انتخابات شما در ليستهای ايميلی خود ميفرستادند و بعدا هم در انتخابات اخير. زمان آن رسيده است که به اين بازی های کودکانه افراطيون سلطنت طلب ايران که در ادارات دولتی آمريکا نظير صدای آمريکا صاحب نفوذ هستند، پايان داده شود. مسأله اين افراد اين است که چيزی ندارند که بعنوان راه حل به مردم ايران ارائه دهند و به همين دليل هم برای کسانيکه حرفی برای گفتن دارند، ايجاد مزاحمت می کنند. سی و چهار سال از سقوط رژيم شاه می گذرد. زمان آن رسيده ديواری که ايرانيان عاشق دموکراسی را از آمريکا جدا می کند، خراب شود.

سام قندچی
چهاردهم دی ماه
سوم ژانويه 2013
http://www.ghandchi.com

Mr. Obama Please Tear Down this Wall
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/736-obama-monarchy-eng.htm

Persian Version  متن فارسی
http://www.ghandchi.com/736-obama-monarchy.htm

Dear President Obama,

United States wants democracy for Iran but still has not torn down the wall that has separated US government and Iranian people for 60 years. The wall of mistrust that was created after the 1953 CIA coup in Iran, when Shah's entourage spoke for Iran to America.  A wall which meant torture and murder of freedom-loving Iranians by Savak. This is not about Islamic Republic of Iran (IRI); it is about Iranians struggling for democracy.

I am a journalist and a U.S. citizen of Iranian descent and for years have put the well-being of my family and myself on line to help with the advancement of human rights and democracy in Iran. I care for accurate and balanced news but some extremist Iranian monarchists have used their continuous influence in some US government offices to stifle my work. Their latest attempt has been to push me out of Voice of America (VOA) where I worked for 8 years. Please check for yourself the truth of the facts that I have noted in the following article:

http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

The extremists among Iranian monarchists still have their minds stuck in the Cold War era and continue to try to pull back the United States with them. It is time that every Iranian be treated by America as equals based on one's contributions and not through connections to the Pahlavi regime. The great majority of Iranians, even those not supporting IRI, did not want to build a monarchy after the 1979 revolution. If some monarchist extremists wish to bring back the Pahlavi regime, they have every right to advocate their views, but they have no right to do so by intimidation of supporters of a secular democratic republic, like myself, through their connections in US government offices.

Please take a look at the articles I had written in my faradid blog before it was deactivated by VOA:

http://www.ghandchi.com/faradid.htm

My articles are about how to build a future Iran in a 21st Century world. They are about futurism and not repeating the same old nostalgia. I am an independent journalist. I am not the spy of the US government and am not a spy of the Islamic Republic, and I want to exercise my freedom to do honest journalism and to promote democracy and human rights for Iran.  Is this too much to ask? Please take a look at the news I distribute at my personal site and judge for yourself if I practice what I say by offering accurate and balanced news from sources of the whole spectrum or not:

http://www.iranscope.com

The extremist monarchists are worried if anybody even says a word to insult Prince Reza Pahlavi, but they themselves not only insult but even make death threats against opponents of monarchy using Internet anonymity on one side and their backdoor connections on the other.  In fact, they have made the worst insults about you during your first election in their email distribution lists and later again during the last election. It is time to put an end to these childish games of extremist monarchists who still have influence in some US offices like VOA. Their problem is that they have nothing to offer as a solution for Iranian people and this is why they harass people who have something to say. Thirty-four years have passed since the Shah has fallen. It is time to tear down the wall separating Iranian democracy-loving people from the United States.

Sam Ghandchi
January 3, 2013
http://www.ghandchi.com

VOA: Rumors and Realities
 
http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities-eng.htm

iran#

بايگانی وبلاگ