پنجشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۱

ايرانسکوپ-حرف های پوچ سلطنت طلبان در مورد اتحاد

حرف های پوچ سلطنت طلبان در مورد اتحاد
ايرانسکوپ نيوز

دوباره عده ای از سلطنت طلبان که کارشان در سايت های اينترنتی فريب جمهوریخواهان است ادعا می کنند که به افشاگری جمهوری اسلامی پرداخته اند و ديگران هستند که گويی آنها را به دفاع از سلطنت می کشانند. امروز ديگر 30 سال پيش نيست وتجربه های بيشمار همکاری با سلطنت طلبان در مؤسسات مختلف خبری و حقوق بشری در جلوی چشم همه است. حرف ها يک چيز است و عمل چيزی ديگر. تا کی می خواهيد دروغ تحويل مردم دهيد. وقتی ديگران صادقانه فعاليت های حقوق بشری می کردند و هيچ کاری هم به شما نداشتند اين شما بوديد که با هزار زد و بند با مقامات خارجی رفتيد مقامات مديريت کسب کرديد تا ديگر جريانات را حذف کنيد و نابود کنيد چون از نظر شما برای سلطنت کبريت بی خطر نبودند و هنوز جرئت داريد از حقوق بشر حرف بزنيد. بس کنيد اين دورغ ها را. اپوزيسيون ايران را .. فرض کرده ايد که می رويد در سايت راديو فلان کشور خارجی درج می کنيد که خوانندگان رضا پهلوی را بعنوان چهره سال انتخاب کردند هنگاميکه مهدی کروبی حتی در ليست ده نفر فيناليست ها نيست. آخر تا کی دروغ تحويل مردم می دهيد. امروز ديگر رک و پوست کنده آقای رضا پهلوی هر توهينی را به اصلاح طلبان می کند. آخر کدام هوادار آقای رضا پهلوی زمان شاه حتی حاضر شده بود خواستار اصلاحات شود. همه اين ها آن زمان فقط دست مبارک ملوکانه را می بوسيدند و خفقان گرفته بودند وقتی مخالفان شاه اعدام می شدند و در زندانها می پوسيدند و هنوز پس از 30 سال سقوط حاضر نيستند خواستار اصلاحات در ديدگاه سلطنت استبدادی خود شوند. حتی کمونيستهای ايران نظرات گذشته خود را نقد کرده اند و خواستار اصلاحات در ديدگاه ديکتاتوری پرولتاريا شده اند اما سلطنت طلبان هنوز می آيند و در تلويزيون های خارجی از مردم طلبکارند که گويی تقصير مردم بود که عليه استبداد و ظلم و نقض آشکار حقوق بشر توسط شاه بلند شدند شاهی که هيچ اجازه اصلاحات را نميداد. خجالت بکشيد که صبح تا شب عليه اصلاح طلبان حرف می زنيد وقتی آنها در زير تيغ رژيم ايستاده اند و بر خواست خود برای اصلاحات پافشاری می کنند هنگاميکه شما حتی در آمريکای دموکراتيک استبدادی عمل می کنيد و از مردم هنوز طلبکاريد. اگر ميان همه سلطنت طلبان بگرديد يکنفر نظير تاجزاده پيدا نميکنيد که در مقابل سيستم سلطنت در زمان شاه برای حق و درستی ايستاده باشد. سلطنت طلبان ميانه رو همه حق کشی های همقطاران سلطنت طلب خود عليه مخالفان سلطنت را خوب می دانند اما دم بر نمی آورند و حتی در اين آمريکای دموکراتيک می ترسند حالا اگر دوباره سلطنت استبدادی پهلوی به قدرت بازگردد فکر می کنيد که اينها با نقض حقوق بشر در آن رژيم مخالفت خواهند کرد. خير کارنامه سلطنت طلبان در 25 سال بعد از کودتا و 30 سال بعد از جمهوری اسلامی خلاف آن را ثابت می کند و کارنامه ای سياه و استبادی است. آقای رضا پهلوی در 30 سال گذشته در حرف از حقوق بشر گفته اما خود و طرفدارانش در عمل کارنامه سياه حقوق بشری در مؤسسات آمريکايی عليه مخالفان سلطنت که از نظرشان کبريت بی خطر نبوده اند را به ثبت رسانده اند. آقای رضا پهلوی سمبل دموکراسی نيست، سمبل تلاش برای بازگداندن استبداد در کنار کسانی نظير پرويز ثابتی است که هنوز از مردم طلبکارند. رضا پهلوی سمبل ادامه استبداد پهلوی با رنگ و لعاب تازه است. خنده دار است که چند نفر از کارگزاران سلطنت هم بنام جمهوريخواه 30 سال است در ميدان به اصطلاح فعالند و سالهاست هر توهينی را به خاتمی می کنند و او را دارودسته خاتمی می نامند اما رضا پهلوی را با هزار القاب عاليه مورد خطاب قرار می دهند. کسی نيست از اين آقايان بپرسد که خاتمی بيشتر برای جمهوری تلاش کرده است يا آقای رضا پهلوی و اگر اين افراد آنطور که می گويند جمهوريخواه هستند چطور نمی بينند که همه اين سالها نقد مردم از جمهوری اسلامی بخاطر ولايت فقيه و اسلامگرايی آن بوده است وگرنه مردم هيچگاه نه تنها با جمهوريت نظام مخالف نبوده اند بلکه با شعار رأی من کو در انتخابات 1388 رياست جمهوری نشان دادند که جمهوريخواه هستند. آيآ ولايت فقيه که مردم با آن مخالفت کردند معنايش مخالفت با مقام غيرانتخابی نيست و آيآ اقای رضا پهلوی دقيقا مقام غيرانتخابی نيست. بس کنيأ اين دروغها را که آقای رضا پهلوی گويی چهره سال مردم ايران است. مردم ايران را شما خيلی دست کم گرفته ايد و آن بخش اپوزيسيون خارج که اين سالها به شما ياری رسانده است فقط اعتبار خودش را از دست داده است که يکبار فرطب خمينی را خورد و اين بار هم فريب برنامه بازگرداندن استبداد پهلوی.

مطلب مرتبطiran#

بايگانی وبلاگ