چهارشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۹

نقشه جامع علم و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1404ايميل فورورد شده

نقشه جامع علمی کشور

اين نسخه تا فصل سوم به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است

برای مطالعه کل متن در فرمت پی دی اف اينجا را کليک کنيد

فصل اول: مباني نظري، ارزشي و الگوي نظري نظام علم و فناوري كشور‬

‫1-1. مباني و ارزشهاي بنيادين نقشة جامع علمي كشور‬
‫1-2. الگوي نظري مناسب نظام علم و فناوري‬

فصل دوم: وضع مطلوب نظام علم و فناوري‬

‫2-1. چشمانداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران در افق 4041‬
‫2-2. اهداف كالن نظام علم و فناوري كشور‬
‫2-3. اهداف بخشي نظام علم و فناوري كشور‬
‫كميتهاي مطلوب اهم شاخصهاي كالن علم و فناوري كشور‬

فصل سوم: اولويتهاي علم و فناوري در كشور‬

‫3-1. اهداف اولويتبندي و رويکرد پشتيباني از اولويتها‬
‫3-2. اولويتهاي علم و فناوري كشور‬

‫فصل چهارم: راهبردها و اقدامات ملي توسعه علم و فناوري در كشور‬

‫4-1. راهبردهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور‬
4-2. راهبردها و اقدامات ملي متناسب با راهبردهاي كالن توسعه علم و فناوري در كشور‬

فصل پنجم: چارچوب نهادي علم، فناوري و نوآوري‬

‫5-1. تقسيم كار ملي در حوزة علم و فناوري‬
‫5-2. نظام اجرا، نظارت، ارزيابي و بروزرساني نقشه جامع علمي كشور‬


برای مطالعه کل متن در فرمت پی دی اف اينجا را کليک کنيد


بايگانی وبلاگ