دوشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۴

کورزویل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند

کورزویل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/blog-post_10.html

 
Kurzweil Discusses 15 Years of Secular Stagnation
 
ری کورزویل دیالوگ بسیار جالب خود را با جرج گیلدر چند روز پیش منتشر کرد (1) گیلدر طرفدار توجه مجدد به طلا، از جمله شکل دیجیتال بیتکوین است و ضد برزیدن پول توسط دولت یعنی اقداماتی نظیر افزایش نقدینگی یا ایجاد فشار مصنوعی بر نرخ بهره، بحث می کند. گیلدر خیلی بجا گفته ای را از لری سامرز، وزیر پیشین خزانه داری آمریکا نقل می کند که اقتصادهای جهانی "وارد دوران رکود مداوم و احتمالاً سقوط دائمی نوآوری و اختراعات شده اند." گیلدر، "آلترناتیوهای دیجیتال و طلا را بعنوان اشکالی از پول بمثابه راهی برای گریز از مانیتریسم مرکزی" که از نظر وی دلیل رکود مداوم 15 سال گذشته است، مطرح می کند.
 
گیلدر اینگونه نتیجه گیری می کند که: "مانیتریسم (کنترل پول)، کینزینیسم (کنترل مخارج)، و مرکانتالیسم (کنترل تجارت) جملگی به این توهم دامن می زنند که گویی قدرت دولت می تواند رشد اقتصادی و ثروت آفرینی را هدایت کند. دولت تحت چنین توهمی توزیع مجدد ثروت می کند و البته معمولاً به نفع آنهایی که در حال حاضر ثروتمندند و یا بازیگران درون سیستم و مقربان سیاسی می باشند."
 
شخصاً با نتیجه گیری آقای گیلدر کاملاً موافقم، اما تئوری خود آقای گیلدر نوع دیگری است از مانیتریسم. برای توضیح اولین بحرانهای جوامع صنعتی، کوششهای مشابهی از سوی مانیتریستها به عمل آمد، اما بالاخره تئوری پولی که موفق به درک واقعیت آن جامعه شد نظرگاهی بود که به اقتصاددانان کلاسیک برای درک مسأله رجوع کرد تا آنچه را در زیر مناسبات پولی جریان دارد، کشف کند. یعنی درک بنیانی که نظرگاه های مختلف مانیتریستی در مورد اقتصادهای جامعه صنعتی آن زمان، تنها بیان پولی آن واقعیت بودند.
 
واقعیت اقتصادی موفقیت های آنترپرونرهای کارآفرین "سیلیکان ولی" کالیفرنیا پیش از سقوط دات کامها در سال 2000 مکانیسم بنیادینی داشت که در نوشتار "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" (2) توضیح داده ام که در آن "ارزش ویژه" در قلب فعالیت اقتصادهای فراصنعتی قرار دارد. با استفاده از اصطلاحات امروز، باید گفت "اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند" (3) اصل مشکل در این سکتور اقتصادی است.  شکل پاداش فعالیتهای بشر و سیستم مالیاتی که از جامعه صنعتی به ارث رسیده است به این مکانیسم اجازه می دهد به عنوان قانون سرزمین عمل کند. تا وقتیکه ما چارچوب آلترناتیوی برای مدل درآمد ایجاد نکنیم (4) که حقوق تازه ای برای بازندگان سر میز در نظر گیرد، ما بر سر درخت نشسته و ترکه هایی را می بریم که از همان اول با تکیه بر آنها به آن بالا رسیدیم. به قول ضرب المثلی فارسی آنکه بر سر شاخ، بن می برید، با خود جفا می کرد.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com 
نوزدهم مرداد ماه 1394
August 10, 2015
 
پانویس:
 
1. Ask Ray | Renowned economist and author George Gilder’s new information theory of money
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-renowned-economist-and-author-george-gilders-new-information-theory-of-money

2. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
 
Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm

3. آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall.htm

Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall-english.htm
 
4. درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncome.htm 

Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncomeEng.htm 
 

 
 
متون برگزیده

 

 
Kurzweil Discusses 15 Years of Secular Stagnation
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder-english.htm

کورزویل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند
http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder.htm
 
Ray Kurzweil has just published his very interesting dialogue with George Gilder (1). Gilder speaks for reconsidering gold, including the digital form of bitcoin and argues against government manipulating money, i.e. printing currency or artificially suppressing interest rates. Gilder aptly quotes former US Treasury Secretary Larry Summers saying the world’s economies are "entering an era of secular stagnation, and possibly permanent decline of innovation." Gilder sees "digital alternatives and gold as forms of money offering escape from the centralized regime of monetarism" which he sees responsible for the secular stagnation of the last 15 years.

Gilder's conclusion is as follows: "Monetarism (control of money), Keynesianism (control of spending), and Mercantilism (control of trade) all foster the illusion that government power can drive economic growth and wealth creation. What government does under this illusion is redistribute wealth, usually to the already rich and politically favored inside players."

I cannot agree more with Mr. Gilder's conclusion, but Gilder's own theory is another form of monetarism. To explain the early crises of industrial societies, similar monetarist attempts were made, but finally the successful theory of money was the one which returned to classical economists as a way to understand what was beneath the money relations that were expressed in various monetarist views of the economies of industrial society of that time.

The economic reality of successes of entrepreneurs of Silicon Valley before dotcom bust of the year 2000 has a fundamental mechanism which I have explained in "Social Justice and the Computer Revolution" (2) where "uniqueness value" is at the heart of the economic activity of post-industrial economies. In today's wording, the problem lies with the reality of "winner takes all" in this sector (3). The reward system and existing tax system that we have inherited from the industrial society allow this mechanism as legal. Until a time we can frame an alternative income model (4) to consider new rights for the losers at the table, we are sitting on top of the tree and cutting the stems that have supported us to get to the top in the first place. There is a Persian proverb that says the one who sits on top of the tree and saws the roots is only doing disservice to himself.
 
Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com
August 10, 2015

Footnotes:
 
1. Ask Ray | Renowned economist and author George Gilder’s new information theory of money
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-renowned-economist-and-author-george-gilders-new-information-theory-of-money

2. Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm

3. Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall-english.htm

4. Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncomeEng.htm
 
 
 

 
Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 

 
 
ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ