جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۹۴

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است
 
Is Growth of Daesh due to Fall of Nation States
در سه دهه گذشته با رشد گلوبالیسم، اهمیت دولتهای ملی در جهان بطور مداوم تضعیف شده است. همچنین در پانزده سال اخیر تروریسم اسلامگرا در جهان رشد زیادی داشته است (1).
 
در مطبوعات به موضوع حمله آمریکا به عراق به کرٌات اشاره می شود که با پاشاندن دولت عراق، به رشد تروریسم القاعده و بعد هم داعش کمک شد. اما آنچه در فقدان دولت ملی در عراق بعد از جنگ می بینیم موضوعی عمومی تر است که کلاً دولتهای ملی در جهان تضعیف شده اند و به اینگونه راه برای جریاناتی که می خواهند "دولت جهانی" از جمله بر مبنای مدل خلافت ایجاد کنند، باز شده است. مثلاً همزمان با سقوط شوروی، نیروهای اسلامگرا در افغانستان رشد کردند و این جریان در مناطق مختلف روسیه و جمهوری های سابق شوروی همچنان ادامه دارد.
 
کوشش برای بازگرداندن اقتدار دولت های ملی عصر جامعه صنعتی که دو قرن پیش با انقلابهای آمریکا و فرانسه توان خود را نشان دادند، با واقعیت تحول اقتصادی کنونی در جهان عملی نیست و راه حل های سیاسی گلوبال، راه آینده است و سازمان ملل متحد بخش کوچکی از این نوع تلاش می تواند باشد (2).
 
مطمئناً در صورتیکه نیروهای مترقی در جهان نتوانند آلترناتیوهای حکومتی تازه ای برای عصر گلوبالیسم ایجاد کنند، جریانات واپسگرا نظیر داعش جای خالی را با ارائه اتوپی بازگشت به گذشته، پر خواهند کرد (3).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و نهم آبان ماه 1394
November 20, 2015

پانویس:

1. از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm
 
2. يک ديدگاه آينده نگر
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm 
 
3. خاورمیانه در دام اتوپیسم
http://www.ghandchi.com/821-middle-east-utopianism.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

Is Growth of Daesh due to Fall of Nation States
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states-english.htm 

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states.htm

In the last three decades with the growth of globalization, the importance of national states has continuously weakened in the world. Also in the past fifteen years, Islamist terrorism has had a strong growth in the world (1).

The press have repeatedly discussed the issue of US attack in Iraq and noted the disintegration of Iraqi state giving rise to the growth of Al-Qaeda's terrorism and then Daesh. But what we see with the lack of a nation state in Iraq after the war is a more general issue that basically the nation states in the world have weakened and this was the road for those currents seeking "world government" including those wanting it with the model of Caliphate, to gain strength. For example, simultaneous with fall of the Soviet Union, the Islamist forces in Afghanistan grew and this trend in different parts of Russia and former Soviet Republics is continuing to this day.

The attempts to bring back the strong authority of nation states of Industrial Society which showed itself with the American and French Revolutions, is not practical with the current economic reality of the world and global political solutions are the way of the future. United Nations can be a small part of such endeavors (2).

Surely if the progressive forces of the world cannot create new alternative ways of governance in this era of globalization, the backward forces such as Daesh will fill the void by offering their Utopian alternatives of returning to the past (3).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com 
November 20, 2015

Footnotes:

1. From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm

2. A Futurist Vision
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm

3. Middle East Trapped in Utopianism
http://www.ghandchi.com/821-middle-east-utopianism-english.htm 


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 

 
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ