پنجشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۹

من ديگر در هيچ حرکت اعتراضي “الله ‌اکبر” نمي‌گويم


ايميل فورورد شده

من ديگر در هيچ حرکت اعتراضي “الله ‌اکبر” نمي‌گويم
http://sabznameh.us1.list-manage.com/track/click?u=7fdb14e291091d23007369520&id=e5c1451e4c&e=32aee7c4dd


قبل از هرچيز

الان دقيقا وقت اين حرف‌ها است.

در اعتراضات خياباني سال 88 من در خيابان بودم. به همراه بسياري از همفکران خودم که هيچ اعتقادي به الله نداشتيم، شعار الله اکبر سر داديم تا از نمادي اعتراضي براي ايجاد اتحاد استفاده کنيم. اما همين شعار بعدها چماقي بر سر ما شد که جنبش سبز اسلامي بوده است و هرکس به اسلامي بودنش معتقد نيست، سبز نيست! حتي همين دستمايه‌اي براي جانب‌داري از حکومت اسلامي شد. بنابر اين من هرگز از اين پس چنين نمي‌کنم و چيزي را که به آن اعتقاد ندارم ( از سر مصلحت و براي اتحاد) بر زبان نمي‌آورم. به نظر من بايد شعار همه‌گير تري براي سرداده شدن در حرکت‌هاي اعتراضي انتخاب شود.

بايگانی وبلاگ