شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۲

قندچی-بعد التحرير دهم خرداد ماه 1392 : کامنتی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان

بعد التحرير دهم خرداد ماه 1392 : کامنتی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان
سام قندچی

چيه شما تجزيه طلبان مدتهاست در ايران گلوبال لانه کرده ايد و مرتب کامنت تحريک آميز مينويسيد و همه بحث های اين فوروم را به حرفهای بيهوده منحرف کرده ايد و فکر می کنيد چون کسی جوابتان را نمی دهد دليل بر آن است که حرفی برای گفتن داريد. خير شما نظير کسی هستيد که رفته است خانه يکنفر و می گويد چرا دموکرات نيستی که حق رأی به من بدهی که تصميم بگيرم که نصف خانه ات را ببرم. اين پيام شما برای مردم ايران است. اگر چين بيايد و به يک عده تجزيه طلب در آمريکا پول بدهد که يک تکه از تگزاس را جدا کنند آن افراد عامل چين به جرم خيانت محاکمه خواهند شد. حتماً می گوييد فلان قوم ايرانی صاحب يک چهارم خاک ايران است. اين يک حرف پوچ است ايران بر مبنای اتحاد جغرافيايی اقوام بوجود نيامده بلکه بر مبنای امتزاج اقوام شکل گرفته است که البته برای شما که می خواهيد بخشی از آن را بدزديد قابل فهم نيست. آمريکا هم اتفاقا همينطور شکل گرفته است يعنی هردو از امتزاج اقوام شکل گرفته اند. اين اصل تم کتاب اينجانب در مورد کردستان در 30 سال پيش بود اما شما اهل بحث آکادميک نيستيد و حالا بايد اينطوری به شما جواب داد که بله منطق شما منطق يک دزد است. اگر در زمان پيشه وری و قاضی محمد از روی ساده لوحی گول استالين را خوردند امروز شما آگاهانه عوامل نيروهای خارجی هستيد آنها که دنبال تکه تکه کردن ايران هستند و در کنفرانس های شما هم با پررويی می آيند که دست آخر شده است وحدت بر مبنای به اصطلاح دموکراسی که زمان خمينی بود و نشان داد که نتيجه اش می شود آنهايی که بعد از افتادن رژيم اسلحه در دست دارند حرف آخر را خواهند زد و اگر نيروی خارجی باشد که به ايران حمله کرده است آنها خواهند بود که بعد از براندازی اسلحه در دست خواهند داشت و حرف آخر را خواهند زد. اپوزيسيون خارج به جايی رسيده است که از بحث های واقعی جامعه که اتفاقا همين موضوعات نظير اهميت تلفن های هوشمند در ايران است به تکرار حرفهای پوچ تجزيه طلبان مشغول است و جلساتی که تکرار مکرراتند. شما کداميک از حقوق اقليت ها و مليت ها را حتی درباره اش حرف می زنيد. محسن رضايی دارد الان درباره حذف سربازی اجباری که برنامه ای بسيار مترقی در اواخر قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم است حرف می زند و شما هنوز کارهای تروريستی امثال پژاک را توجيه می کنيد و گروه ها و سايت هايتان هم هر روز بيشتر تجزيه می شوند. حتی محسن رضايی دارد برنامه چشم انداز 20 ساله در بحث انتخاباتی خود مطرح می کند و اپوزيسيون خارج دارد حرفهای تکراری صد من يک غاز را تکرار می کند و چهار تا دارو دسته تجزيه طلب ديگر به خود اضافه کرده است. دفاع از حقوق مردم ايران از جمله مردم کردستان و آذربايجان در داشتن برنامه ای بهتر از چشم انداز 20 ساله آقای محسن رضايی است. حالا ناراحتيد که دارم اين واقعيت را به شما می گويم و مرا به انواع مختلف مورد حمله قرار داده ايد. از امثال عبدالله مهتدی کومله انتظار داشتم که برای وحدت کل سرزمين ايران حرف بزند و از تماميت ارضی ايران دفاع کند اما افتاده است دنبال تعيين مرزهای به اصطلاح اقليم کردستان ايران. آقا يک اتفاقی افتاد و به عراق حمله ای شد و سرنوشت عراق اينگونه رقم خورد. آنچه در آذربايجان شوروی يا در کردستان عراق روی داد با وضعيت ايران فرق دارد. بخودتان بياييد. نه آمريکا دوباره بوش و رامسفيلد خواهد داشت و نه اگر هم داشت ديگر آنگونه عمل نخواهد کرد و شما داريد می شويد عوامل برنامه های اسراييل و نئوکان ها اگر اتفاقی افتد و شما شريک جرم باشيد مانند آنهايی که بخاطر همکاری با صدام حسين هنوز مهر خيانت بر پيشانی شان است مهر خيانت در درون اپوزيسيون بر پيشانی تان خواهد خورد و تا عمر داريد نخواهيد توانست سرتان را بلند کنيد.


iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ