جمعه، خرداد ۱۷، ۱۳۹۲

گفتگوی مهدی خانبابا تهرانی با صدای آمريکا دوازدهم خردادماه 1392

گفتگوی مهدی خانبابا تهرانی با صدای آمريکا دوازدهم خردادماه 1392

 http://khanbaba-tehrani.com/%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%db%b2-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86/

دوبله فیلم با فروغ فرخزاد و محمود اسکویی؛ و تجربه های دیگر
iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ