پنجشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۲

منشور جبهۀ دموکراتیک ایران..

منشور جبهۀ دموکراتیک ایران..
http://www.melli.org/1392/03/30/%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d9%87%db%80-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

به دنبال پرسش برخی دوستان در مورد منشور جبهه ی دموکراتیک ایران،سند ان که در مهر ۱۳۷۹ تهیه و به امضای اعضای موسس ان رسید به شرح زیر تقدیم می شود.

منشور ده گانۀ جبهه دمکراتیک ایران

شرایط سیاسی ایران ضرورت تاسیس جبهه ای برای سازماندهی آزادیخواهان به قصد تقویت و رهبری جنبش آزادیخواهانۀ ملت ایران و دست یابی به جامعه ای آزاد و دموکراتیک را ایجاب نموده است. به همین دلیل گروهی از نیروهای آزادیخواه پس از مذاکرات فراوان و توافقات کلی، جبهۀ دموکراتیک ایران را تاسیس ودرتاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۷۹ خورشیدی آن را اعلام می نمایند.

اینک برای تمام افراد و تشکل های آزادیخواه که برای رهایی ملت مبارزه می کنند و علاقه مند هستند به این جبهه بپیوندند، اصول خط مشی ده گانه به شرح زیر اعلام می گردد:

اصول خط مشی

الف : خط مشی تشکیلاتی

۱- این تشکل به صورت جبهه ای شکل گیری می شود، بنابراین احزاب، سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های مختلف می توانند با حفظ استقلال خود دراین جبهه عضویت داشته باشند.

۲- احزاب و گروه ها با هرنوع فکر وعقیده و ایدئولوژی به شرط پذیرش و التزام به اصول آزادی و دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، استقلال کشور و منافع ملی می توانند به عضویت این جبهه درآیند. بنابراین جبهۀ دموکراتیک ایران ازهیچ عقیده یا ایدئولوژی پیروی نمی کند ویک جبهۀ سیاسی آزاد و ملتزم به اصول پلورالیسم وتکثرگرایی است.

ب: خط مشی اجتماعی

۳- درآیین اجتماعی، این جبهه خود را ملزم به اجرای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازهای کنونی بشر دانسته و دفاع از حقوق انسان ها فارغ از نژاد، ملیت، قومیت، جنس و عقیده آنان در رأس برنامه های این جبهه قراردارد.

ج: خط مشی سیاست بین المللی

۴- جبهۀ دموکراتیک ایران روابط خارجی بین ایران با سایر ملل را برپایه قوانین و ضوابط بین المللی و احترام متقابل دانسته، ضمن تاکید بر ایجاد روابط با تمام ملتها براساس منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور را از اصول خدشه ناپذیر خود می داند و به احدی اجازه دخالت درامورکشور تحت هیچ عنوانی را نخواهد داد.

د: خط مشی سیاست داخلی

۵- این جبهه حق حاکمیت ملی ازطریق مشارکت همه جانبه آحاد شهروندان واحزاب و گروه ها درتعیین سرنوشت خود را ازابتدایی ترین حقوق مدنی وتنها ملاک مشروعیت حاکمیت به شمارآورده وبا هرنوع قیم مآبی صنفی یا ایدئولوژیک وهرنوع استبداد و خودکامگی فردی یا گروهی که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی راخدشه دارنماید مبارزه فعال خواهد کرد. بنابراین تنها ملاک مشروعیت هرنوع حاکمیت رای اکثریت ملت خواهد بود که ازطریق رفراندوم و انتخابات آزاد به دست خواهد آمد.

۶- آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت و مساوات طلبی ازاصول غیرقابل خدشه درخط مشی جبهۀ دموکراتیک ایران است و مشروعیت این جبهه و شرط عضویت تشکل ها دراین جبهه درالتزام همه جانبه به اصول فوق است. بنابر این احزاب و گروه هایی که درمنطق سیاسی و عملکرد اجتماعی خود آزادی و دمکراسی و عدالت خواهی راابزاری برای به دست آوردن قدرت قرار داده امابه این اصول التزامی ندارند نمی توانند دراین جبهه عضویت داشته باشند.

۷- این جبهه معتقد به حکومتی دموکراتیک است، بنابراین برجامعه ای باحاکمیت سکولار و چند حزبی وجدایی دین وهرنوع ایدئولوژی ازحکومتی که عملاً با منطق و اصول دمکراسی سازگاری ندارد، تاکید می کند.

ه: خط مشی مبارزاتی

۸- جبهۀ دموکراتیک ایران برای رسیدن به اصول خط مشی خود در جهت نیل به جامعه ای مترقی و زندگی شرافتمندانه آحاد شهروندان و تامین آزادی ، رفاه ، توسعه همه جانبه، امنیت وجامعه ای مردم سالار ودموکراتیک ، مبارزه ی سیاسی و اعتراض آمیزرا ازحقوق اولیه خود و هم مهمترین تکلیف ملی وانسانی دانسته ودراین راه هیچ نوع تسامحی را جایزنمی داند.

۹- جهت گیری جبهه ی دمکراتیک ایران درمقابل شیوه های استبدادی و غیردموکراتیک اعتراضی است وروش مبارزه دراین شرایط یک روش اعتراض آمیزتارسیدن به حاکمیتی قانونمند، مدنی و دموکراتیک است. درصورت نیل به این هدف والا وملی حق خود می داند که همچون سایراحزاب گروه ها برای مشارکت دراداره کشور به رقابتی سالم ودموکراتیک بپردازد.

و: خط مشی جبهه برای حاکمیت آینده

۱۰- جبهه دموکراتیک ایران براین باور است که درشرایط فعلی لازم است تمام آزادیخواهان درجهت دست یابی به حاکمیتی قانون مند، دموکراتیک و ملی از طریق مراجعه به آرای عمومی مبارزات همه جانبه، مسالمت آمیزو اعتراضی خود را تداوم و شدت بخشیده و تحت هیچ شرایطی کمتراز حاکمیتی مردم سالار رضایت ندهند. دریک ساختاردموکراتیک است که تمام نابرابری ها، مظالم، مفاسد و تبعیض های اجتماعی ریشه کن شده و آحاد شهروندان دریک مشارکت همه جانبه با دیو فقر، بیکاری، جهل، عقب افتادگی ، ظلم ، استبداد، خشونت و ناهنجاری های گوناگون مبارزه اصولی نموده و کشور رابه سمت توسعه همه جانبه ورشد وتعالی درهمه زمینه ها سوق خواهند داد. امروزبیش ازهرچیزنیازمند اقتدارملی متکی براراده ملت وبرقراری دمکراسی ، قانون وامنیت برای تامین منافع ملی و بهبود زندگی آحاد شهروندان ایرانی هستیم.

تنها درسایه حاکمیت ملی بامشارکت همه حزب ها وسلیقه ها و قومیت ها می توان به ایرانی آزاد ، آباد و توسعه یافته دست پیدا کرد. بافت قومی، مذهبی، اقلیمی، فرهنگی – اجتماعی و شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که لازم است برای تحقق عدالت وتوسعه همه جانبه ضمن تاکید بریک پارچگی درچارچوب مرزپرگوهر و تقویت وحدت ملی درنحوه اداره کشور با به رسمیت شناختن واقعیات موجود درچارچوب یک حاکمیت غیرمتمرکزتصمیم گرفت. بدون توجه به این مهم، عدالت و دموکراسی درکشوربرقرارنخواهد شد.

زنده باد آزادی و عدالت – برقرارباد دمکراسی و حاکمیت ملی – نابود باد استبداد

مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر موسس جبهه دموکراتیک ایران

۱۱ مهرماه

iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ