جمعه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۲

ترکيه: ويديو از کار موسيقی در واکنش بدون خشونت به اوضاع

ارسالی ناجی
ويديو از کار موسيقی در واکنش بدون خشونت به اوضاع ترکيه
Musical and non-violen​t counter-cu​lture against ideologica​l imposition Turkey iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ