یکشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۲

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران-شادباشی به مردم ایران!

شادباشی به مردم ایران!
هیئت اجرایی- سیاسی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، رای دلیرانه مردم ایران را به ایشان شادباش می گوید و شکست قاطعانه کاندیداهای نزدیک تر به بیت ولایت را، یک پیروزی برجسته برای نیروهای دموکراسی خواه و ادامه دهندگان جنبش سبز می داند.
چهارسال پیش، مردم ایران با فریاد رای من کجا است، به جهانیان اعلام کردند که به رغم سرکوب و تبعیض، آن ها مالکین واقعی صندوق های رای در ایران اند. آن بانگ خروشان جنبش سبز، به دست همداران ولایت مطلقه و نیروهای امنیتی سرکوب شد. آن ها، پس از دستگیری و زندانی کردن گروه گسترده ای از کنشگران جنبش سبز و افکندن رهبران این جنبش به زندان خانگی، گمان می کردند که اراده مردم ایران را برای بازپس گرفتن صندوق های رای، درهم شکسته اند؛ گمان می کردند که با تواناترساختن نهاد تبعیض گرای شورای نگهبان و مهندسی انتخابات از راه نظارت استصوابی، و افزایش پیگرد و فشار، راه را بر سودای دموکراسی خواهی مردم ایران بسته اند و از صندوق رای، جانشینی خودی و مطیع بیت رهبری، برای آقای احمدی نژاد بیرون خواهند آورد.
آقای خامنه ای، یک روز پیش از انتخابات، از مردم خواستند که اگر به جمهوری اسلامی هم باور ندارند، برای ایران به پای صندوق رای بروند و مردم چنین کردند! برای ایران و نه برای ولی فقیه؛ برای دموکراسی و نه برای نظام تبعیض و خشونت؛ برای رهایی از گرفتاری های ناشی از سیاست های اقتصادی نادرست که به همراه فساد لگام گسیخته و تحریم های خارجی، زندگی را برمردم سیاه و اقتصادایران را به تباهی کشانده؛ و برای پایان دادن به سیاست خارجی ماجراجویانه ای که ایران را در آستانه جنگ و ویرانی قرار داده؛ به پای صندوق رای رفتند و به کسی رای دادند که از دیدگاه ایشان، دورترین کاندیدا به آرمان و آمال هواداران ولایت مطلقه و سیاست های تبعیض گرایانه آقای خامنه ای و هم پیمانان ایشان است. به داوری ما، این انتخابات نشانگر این است که حکومت تبعیض و ولایت مطلقه در سراشیب است؛ ریزش نیروهای هوادار ولایت و دشمن حقوق مردم شتابان تر گشته و فرایند گذار به حکومتی سکولار و دموکراتیک آغاز شده است.
اینک که مردم ایران، صندوق رای را پس گرفته اند، دیگر نباید به دست آوردن آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، رهایی زندانیان سیاسی و پایان دادن به تبعیض درهمه زمینه ها را، به مذاکره در بالا واگذار کنندو حضور خود را به صندوق رای محدود کنند. نیت و توانایی اقای روحانی و پشتیبانان ایشان در جنبش اصلاحات، هرچه باشد، مردمی که صندوق رای را از کودتاچیان ۸۸ باز پس گرفته اند، نمی توانند و نباید سپهر سیاست را تنها به ایشان واگذارند و به حسن نیت ایشان دل بندند. باید از راه فشار از پایین و به راه انداختن کارزارهای مطالباتی برای دموکراتیزه کردن انتخابات از راه پایان دادن به فرایند شرم آور نظارت استصوابی؛ درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله آزادی خانم رهنورد و اقایان موسوی و کروبی؛ رفع تبعیض های جنسیتی، دینی، اتنیک و سیاسی؛ تشکیل و تقویت احزاب سیاسی؛ اجازه برگزاری گرد همایی های سیاسی؛ سازماندهی جامعه مدنی و ایجاد تشکل‌های صنفی و مدنی، گام به گام و از راه های مدنی، بر سنگرهای دموکراسی چیره شد و زمینه ی گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی را فراهم آورد.

یکی از برجسته ترین دستاوردهای این انتخابات، شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ماجراجویی های هسته ای است. مردم ما باید از آقای روحانی بخواهند که به مواعید خود در دوران کارزار انتخاباتی پایبند باشند و با کنارنهادن سیاست خارجی کنونی و در پیش گرفتن راهکار صلح و مذاکره و بازگشت به خانواده جهانی، ایران را از چنبره تحریم های ویرانگر و جنگی ویرانگرتر، رها سازند.
ما بار دیگر پیروزی مردم را در این انتخابات به ایشان شادباش می گوییم و براین باوریم که این رای، آغاز کار است. باید در صحنه باقی ماند و به نیروهای ضربه خورده و درهم ریخته ولایت، فرصت و مجال تجدید سازمان و یورش مجدد را نداد.
هیئت اجرایی- سیاسی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران
 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲- ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳


iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ