جمعه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۴

احمد رضا بهارلو: چگونه "خاورميانه" شد "خرابه ميانه"!

احمد رضا بهارلو: چگونه "خاورميانه" شد "خرابه ميانه"!
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_11.html

اين جنابى كه ملاحظه ميفرمائيد، گل گلاب حضرت ديك چينى معروف است كه ما خيال كرده بوديم با آن همه سكته هاى ناقص و كامل قلبى قاعدتا در آسايشگاهى جائى در حال احتضار است.
ايشان اما سر و كله اش دوباره پيدا شده، سر و مر و گنده! مرحبا به علم پزشكى!
اين آقا بعد از گل خيرى كه در زمان معاونت رياست جمهورى آمريكا، بسر عراق فلكزده و آمريكا و مالا دنيا زد، كه تخم منحوسش تازه رشد كرده و بارور شده و خاور ميانه را به "خرابه ميانه" تبديل كرد، و دنيا را انگشت به فلان و حيران، بجاى آنكه برود و يك سوراخى قايم شود كه بابت بلاهائى كه "زبان سرخش" برسر بشر و بشريت در آورد محاكمه نشود، بعد از غيبتى مسرت بخش( براى جهانيان) دوباره ظهور كرده و اين بار خواستار ويرانى ايران است كه سى و هفت سالست دارد تاوان و خسارت حكومتى را ميدهد كه خود كمپانى هاى ارباب همين مومن روى سر ايرانى سوار كرده اند.
اگر شخص ديگرى ميامد و حرفهاى بى اساس ايشان را ميزد جاى نگرانى زيادى نبود اما با توجه به سابقه سخنگوئى ايشان از جانب دنيا چرخان هائى كه از ايشان در گذشته بعنوان "پيك مرگ" استفاده كرده اند، قاعدتا اول براى هر ايرانى و بعد براى هر آدم خسته از بازى هاى فريب و جنگهاى نوبتى، چيزكى بيشتر از نگران كننده بايد باشد.
حضرت مستطاب ديك چينى كه مرگ و نيستى صدها هزار نفر عراقى و ويرانى غيرقابل ترميم عراق نگون بخت و هزينه يك تريليون دلارى جنگ و كشته شدن هزاران و ضايع شدن ده ها هزار آمريكائى نتيجه دروغ هائيست كه حضرت والا و شركايش همين دوازده سيزده سال پيش تحويل آمريكا و دنيا دادند امروز( قطعا بدستور همان اربابان دنيا چرخان) ايران را نشانه گرفته. انگار اين حضرات يادشان رفته كه ايران را سى و هفت سال پيش با فتنه اى بنام انقلاب و فريبى بنام جنگ ٨ ساله، قبلا دراز و قربانى كرده اند.
كافى نبوده؟
قطعا خير!
اين حضرت آقاى مامور ابلاغ اوامر "دنياچرخان" هاى بشر دوست!! كه در دوران ٨ساله معاونت رياست جمهور آمريكا همه كاره بود و هر بلائى كه ميخواست سر آمريكا و دنيا در آورد، كسى كه پيراهن خون آلود عثمان را با تمسك باحساسات جريحه دار شده آمريكا از ماجراى هولناك يازدهم سپتامبر، (كه دست هاى ناپاك عاملان و آمرانش پوشيده گذارده شد) ويرانى و دهشت عظيم خاورميانه را آغاز كرد تا بابت يك فقره جنگ كه چه عرض كنم ويرانى عراق، كمپانى هاليبرتون ( كه ايشان از معاونان عاليرتبه اش بود) بيشتر از يك تريليون دلار دنيارا بچاپد ( براى اطلاع دوستان، ماليات دهنده آمريكائى بخش اعظم آنرا پرداخت زيرا اين جماعت غريب و خودى حاليش نيست)، امروز با همان صداقت جبلى!!! كه در مورد عراق آن سوپر دروغ هاى شاخدار را تحويل مردم داد، با تكيه بر حافظه كوتاه مدت انسان هاى عصر ما، در مورد ايران دروغهاى شاخدار و دم دار و غليظ تر از نوع صدام حسينى قطار ميكند، و سناتور كاتن ( مشنگ معروف و نوچه كنونى او كه نامه به خامنه اى نوشت كه با اوباما معامله نكن كه جفتمون وضعمون اسفناك ميشه!! ) پال ولفوويتز ( آرشيتكت جنگ عراق) ميشل باك من ( نماينده اسبق مجلس نمايندگان با شعور و فراستى در حد فاطى كماندو) برايش كف ميزنند.
دانالد رامزفلد تو كجائى؟ پيدات نيست!
آن يكى ديگر كه از نگونبختى آمريكا با پولهاى همان ارباب ها، شده سناتور اين مملكت، "تد كروز" كوبائى نسب، دارد ايرانى ها را بجاى كماندوهاو تروريست هاى عرب و فلسطينى قالب ميزند و براى تهييج يهوديان آمريكا ميگويد، چگونه ميتوانيد به چشم آن مادر و پدر و برادر و خواهر اسرائيلى هائى نگاه كنيد كه اينها ( يعنى ايرانى ها!!!) خونشان را بر زمين ريخته اند؟
خانه خراب بى بصيرت هيچ ميدانى تا حالا ميان ايرانى ها و اسرائيلى ها يك "ترقه " هم در نشده چه برسد بريختن خون يكديگر؟
اين موجودات همچنان كه در مورد صدام حسين به دنيا دروغ گفتند، تا برخلاف تعقل و فهم هر آدم صاحب ادراكى جنگى را به حلقوم دنيا بچپانند كه تخم همه ويرانى ها و داعش بازى هاى امروز و آوارگى و مصيبت انسان هاى خارج از شمار امروزه نتيجه آن است، از آنجا كه ظاهرا آنچه را كه از بابت عراق خورده اند، انگار ديگراز هضم رابع گذشته و خندق بلا باز به قار و قور افتاده دنبال طعمه اى بزرگتر ميگردند كه ايران آخوند زده ، ايران اسير در چنگال چاقو كش هاى زبان دراز سردار شده كه (بنا بدستور) دهانشان را هربار باز ميكنند همچون كلاغ بجاى حرف، كلمه "گه" را تكرار ميكنند، تا بهانه بدست گرگ هاى بالاى آب ! بدهند ، بله ايران فلك زده كه سخنگويانش شده اند آخوند و سپاه ماموريت دار، بصورت طعمه اى چرب و نرم به حضرات خوش اشتهائى كه "ديك چينى" سخنگو و مامور ابلاغ دستورات آنهاست، دارد چشمك ميزند.
و اين طعمه، موجوديتى بنام "ايران"، از آنجا كه بابت خدمات و فداكارى و درايت همان "پدر و پسر" هنوز يك پارچه و گلو گير باقيمانده، اگر قطعه قطعه شود بلعيدنش با سيستم دسته جمعى وگله گرگى آسان تر خواهد بود.
ديك چينى كه در دروغگوئى بى مهابا و بى بازخواست!! گوبلز و هيتلر و خمينى و استالين هم اگر امروز تشريف كثافت داشتند، جلويش ناچار لنگ ميانداختند، همان كسى كه ادعا كرد صدام حسين قطعات مجزاى بمب اتمى را روى هم سوار كرده و آمريكا را تهديد ميكند، همان كه گفت صدام حسين سلاح هاى امحا جمعى را كرور تا كرور توليد و انبار كرده، تا عليه اسرائيل و آمريكا استفاده كند، همان كسى كه ادعا كرد "محمد عطا" از تروريست هاى يازدهم سپتامبر با ماموران امنيتى و اطلاعاتى عراق همدست و در ارتباط بوده، همان كسى كه ادعا كرد دولت عراق با القاعده همدست و هم پيمان است، همان كسى كه همه اين دروغ ها را به حلقوم آمريكائى ها چپانيد تا راضى به جنگى خلاف شعور و عقل و مصلحت شوند كه خسارت آن براى دنيا از حساب خارج است و براى خود آمريكائى فريب خورده بيشتر از پنج هزار كشته ، بيش از پنجاه هزار نفر تكه پاره و عضو از كف داده و بيش از اين تعداد روان پريش بجا گذاشته و يك صورت حساب يك تريليون دلارى در وجه هالى برتون .( همان كمپانى دنيا چرخانى كه در اوج جنگ زرگرى و " محور اهريمنى" و "ايران تحريم بايد گردد"، در سال ٢٠٠٥ معلوم شد در حوزه هاى نفتى ايران هنوز و همچنان حاضر و فعال و دستش در دست آخوند است)،
ديك چينى اينك در مورد ايران نيز همان دروغ هاى مقدمه جنگ افروزى را تكرار ميكند، فقط روغن داغش را زياد تر كرده ، راحت و بى خجالت ، عينهو آخوند هاى خودمان!
او حالا مدعيست كه ايران با بمب اتمى اول ظرف يكروز شش ميليون اسرائيلى را ميكشد ( اى كله پدر دروغگو!) و بعد با همان بمب شهرهاى آمريكا را هدف قرار ميدهد ( باز هم كله پدر و پدر جد دروغگو!)
آخه چرا؟
بچه مناسبت آخوند بى پدر و سپاه بى پدر تر حتى اگر ميتوانست كه نميتواند و پدر جدش هم نميتواند، بخواهد ناندانى خودش را كه با آن همه را سر كار گذاشته، كه همانا "دشمن "بى جهتى مثل اسرائيل و مخصوصا يار جون جونيشان كه همان شعبه اسرائيلى - ناتانياهوئى، در اين فريب عالمگير ٣٧ ساله باشد، بخواهند نابود كنند؟
چون فلان آخوند مامور و فلان امام جمعه مادون مامور و فلان سردار مظنون در كليه امور!! در جائى زرى زده و همدستان نامرئيشان با بوق و كرنا در همه رسانه هاى جمعى دنيا پخش و باز پخش كرده اند؟
كدام خرى ميتواند بمب اتمى منفجر كند در حاليكه ميداند انگشتش را كه روى دكمه بگذارد، در چشم بهم زدنى به پودر تبديلش خواهند كرد؟
اين بمب ناموجود را ميخواهد با دمبش ؟ يا با جت هاى جنگى اسقاط شده و يا با قاطر ادوات به اسرائيل و آمريكا برساند؟
والا اسم خر بنده خدا بيخودى به خريت در رفته.
آخوند هرچه بگوئى هست اما انتحارى و ديوانه، خير.
شما كه خودتان از مكر آخوند آگاهيد و خودتان سر كارشان گذاشته ايد. شما ديگه چرا اى عزيز دل اخوى؟
شما آخوند سورچر و دنيا بچاپ را با انتحارى هاى مغزشوئى شده عرب يكى قلمداد ميكنيد؟
آخوند بى وطن و بى پرنسيپ و بى رحم و فريبكار و خيانتكار و دروغگو و همه اينها هست، اما ديوانه و مشنگ نيست و گرنه ٣٧ سال خون ايرانى ها را اين طور راحت توى شيشه نميكرد و از آنها سوارى نميگرفت.
ديوانه و مشنگ ما هستيم كه در اين اوقيانوس دروغ، گرفتار آمده ايم و از بيم غرق شدن در "گردابى چنين حايل" به هر خاشاكى چنگ مياندازيم و همچنان،
قل ميخوريم و ول ميخوريم
و رايحه نامطبوع "گند آشى" كه دارد پخته ميشود،
در غريبستان نيز راحتمان نميگذارد.

منبع:
https://www.facebook.com/ahmadrezab/posts/10153643068079301
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ