پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۴

احمد رضا بهارلو: اينهم سزاي پاپ !!

احمد رضا بهارلو: اينهم سزاي پاپ !!
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_67.html


تا حالا جماعت حزب الهي و رد نك الهي آمريكايي با توسل به دين و روايات انجيل و جفنگ هاي خرافاتي مذهبي، قيد علم و و تكامل و محيط زيست و لزوم توزيع عادلانه درآمد و آزادي گزينش بي سر خر آدم، را زده بود و هركس كلام و سخني در مورد اين بديهيات ميگفت متهم ميشد به وابستگي به كمونيسم و مراوده با تروريسم ( اخيراً از نوع اسلاميسم ) و ضد خدا و دين و ضد معنويات و ضد آمريكايي، و البته ضد عيسي مسيح ( آقا زاده خداوندي)،
امروز همين جماعت حتي براي يك روز تحمل سخنان پاپ خودشان را هم نداشت، و نشان داد وقتي پاي منافع يك درصدي ها در ميان بيايد كلاه نوچه هاي رسانه اي آنها حتي براي بزرگترين مقام ديني خودشان هم پشت و رو ندارد.
پاپ فرانسيس هشدار ميدهد كه اين زمين تنها خانه ايست كه داريم . درست حفظش كنيد كه جان عمه جانتان جاي ديگري موجود نيست! با آزمندي تسكين ناپذير بجان اين خانه نيفتيد و نابودش نكنيد، يا اينكه جوامع امروزي بدون تجديد نظر در تقسيم منابع و ثروت ها و كمك به انسان هاي مستمند و درمانده، دوام نخواهند آورد و اغنيا بايد سايه دست بيشتري مرحمت بفرمايند،
بلافاصله "فرمان آتش " صادر ميشود و مدعي هاي دين و معنويات و سيستم كاپيتاليزم (بسبك بي حساب و كتاب من درآوردي خودشان البته) در رسانه ها مثل همين "راش ليمبو" موادي ميافتند بجان پاپ، كه كمونيست است و خطرناك است و ضد دين و ضد معنويات است و بگير كه آمد. يكي از همين كله پوك ها ميگويد، " اين پاپ براي دنيا خطرناك است!!"
واقع ميفرماييد ؟ جدا؟
اين گلستان و بهشت كنوني ، دنياي خوشگل ما بخاطر حرفهاي پاپ بخطر افتاد؟
تا حالا همه چيز تكميل بود؟
اين موج صدها هزار نفره آوارگان روز افزون كه خودشان را به كوه و بدريا و باب و آتش ميزنند كرم دارند؟ مرض دارند؟ از شدت خوشي است؟
اين موج خون و جنون كه هرگوشه "خرابه ميانه" را فراگرفته، بخاطر اين پاپ بود و نميدانستيم؟
محيط زيست هرروز آلوده تر حاصل حرص و آز اقليتي كه بخود و كودكان خودش هم رحم نميكند، با حرفهاي پاپ بخطر افتاد؟
شايد هم منظورت قحطي زده هاي آفريقايي باشد كه حرفهاي اين پاپ باعث شده يادشان برود چقدر خوش هستند؟
جدا شما چه موادي ميزني؟
خوب تو موافق حرف او نيستي؟ نباش !
تهمت و افترا وتخريب شخصيت و جفنگيات ديگر بابت چيست؟
جماعت كله پوك منحصر به يك جامعه و حزب الهي خودماني نيست. ينگه دنيايي آنهم موجود است، با همان روش عدم تحمل، حالا اسم آنطرفي قربان علي و ذليل علي و اله كرم است، مال اينجا ، راس و جان و جرج و احيانا جيسوس اله.
آها! ببخشيد ! شايد خطرناك بودن پاپ فرانسيس از اين بابت است كه ميگويد، كشيش هاى بى پدر و مادرى كه بجاى "تعليم" بچه هاى نگون بخت، "ترتيب" آنها را ميدهند و تعدادشان از هزارها فزون است بايد بحسابشان رسيده شود؟
بله. در اين صورت اين پاپ راستى راستى خطرناك است
اما براى كى؟
شما چرا جوش ميزنى ؟ شما چرا ناراحتى؟

ویدیو ضمیمه
https://www.facebook.com/Mediamatters/videos/10153193908191167/?fref=nf

منبع:
https://www.facebook.com/ahmadrezab/posts/10153677849004301?pnref=story----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ