یکشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۹۴

نصرت الله امینی اجازه نداد، شیخ محمد صادق خلخالی تخت جمشید را تخریب کند

نصرت الله امینی اجازه نداد، شیخ محمد صادق خلخالی تخت جمشید را تخریب کند
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_6.html


احترام آزادی: از اقدامات مهم نصرت الله امینی در مدت زمان کوتاه استانداری فارس، ایستادن او در برابر شیخ محمد صادق خلخالی بود. وقتی که خلخالی با همراهی عده ای از پاسدارانش به شیراز آمده بود تا تخت جمشید این نماد «طاغوت»! را از میان بردارد، این نصرت الله امینی بود که با ایستادگی قاطع، در رادیوی سراسری استان اعلام کرد که مگر از روی جسد او رد شوند، اگر بخواهند کوچکترین گزندی به «تخت جمشید» برسانند.

وی به ماموران انتظامی شهر دستور داد تا در برابر خلخالی و پاسداران همراهش بایستند. خلخالی و دارودسته اش ناچار به تهران بازمی گردند." یادش گرامی باد.

ایمیل دریافتی در باره ی پدر آقای محمد امینی، زنده یاد نصرت الله امینی

جنابان اقایان امینی ومهری: با درود فراوان.
انتظارتوجه دارم. درمجله ره اورد نام شخصیتی بنام نصرت الله امینی نوشته شده بودکه ضمن کارهای ایشان جلوگیری ازخرابی مقبره کوروش وتخت جمشید که گویا خلخالی بعزم خرابی آنها به شیرازرفته بود، یادی ازکارهای ایشان شده بود که ایشان درمقام استاندارفارس ازاین اقدام جلوگیری کرده اند.

من درانموقع درامریکا بودم، وقتی این خبرراشنیدم، مانند دیگران، ازدوجنبه یکی اینکه فارسی هستم ودیگراینکه درمیهنم می خواست این چنین حق ناشناسی اعمال شود، بسیارمتاثرشدم

ولی ازآن استاندارکه این اقدام را کرده بسیارتقدیرکردم ونام او را جویا شدم ولی کسی پاسخ درستی نداد ویکنفرپاسخ داد که گویانامش حبیبی بوده است ومن نادانسته از او تقدیرداشتم.

اکنون که مجله ره اورد گذشته را دوباره مرور می کردم درآن مجله ضمن تقدیرازاقای امینی نوشته بودکه ایشان قبلا هم وکیل دکترمصدق بوده اند وانگاه من فکرکردم که ان شادروان پدراقای امینی بوده اند و من با نام دیگری دراشتباه بودم.

بنابراین چون ازآنچه دران قضیه اتفاق افتاده واین خدمت آن مرد بزرگوار را همه اگاه نیستند، ازهردواقایان مخصوصا اقای امینی تقاضادارم که آن  داستان را مشروحا شرح دهند تا همگان از آن اگاه شوند.

بطور کلی دراین باره بایدعرض کنم که قبرکوروش، تخت جمشید ومجمسه شاپورو نقش شاپورکه درکازرون فارس است همیشه موردتجاوزافراد یا حکومت های متعصب که افکارداعشی و پیروی ازاین گروه تازه داشته اند، قرارداشته اما مردمانی یا حکومت های صالحی که خرافاتی نبوده اند از آن اثارحفاظت کرده اند.

درقدیم برای حفاظت ازین بناه ااز حمله اشخاص متعصب، مردم فارس این مقبره را در فارس مقبره مادرسلیمان وتخت جمشیدراتخت سلیمان نام نهاده بودند.

اتابکان فارس که شایداگاهی داشته اند، انرابه همین نام رواج دادند واتابک ابوبکرهم دوره سعدی دراطراف ان حصاری کشیدومسجدی درآنجا ساخت که سالها مردم درآن نمازمی گزاردند که بقایای آن مسجد تا جشن دوهزارو پانصدساله شاهنشاهی برقراربود ومتاسفانه درآن موقع جشنها اثاران مسجد وسنگهای ان مسجد را که ازان خرابه به جا مانده بود، برای زیبا ترنمودن ان محل دردید مدعوین ازبین بردند و چندتکه آن رادر موزه شیرازگذاشته اند که کسی هم ازان اگاهی ندارد.

درهرحال اتابکان ازکیفیت ان بنا مطلع بودند وآن قبررا بنام مشهد مادرسلیمان نام نهادند و دهستان اطراف آن را که به اصطلاح بلوک یعنی مجموعه چند ده یا قریه می باشد، مشهد بنام بلوک مشهدام النبی خواندند که تا به امروزهم بهمان نام نامیده میشود. چون سخن به درازاکشید، تفصیل مسافرت خلخالی وعلت آن وکارهای دیگر او را در آن سفربه شیراز، اگر بخواهید دراینده شرح خواهم داد.
با احترام بهبهانی
منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ