چهارشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۹

قندچی-پلاتفرم پیشنهادی یرای حزب آینده نگرپلاتفرم پیشنهادی یرای حزب آینده نگر
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
http://sites.google.com/site/futuristparty

من این پلاتفرم پیشنهادی برای ایجاد حزب آینده نگر ایران را در ژوئیه 2001 توشتم، و مقدمه من به متن فارسی توضیحی بود برای اینکه چرا ایجاد حزبی، با چنین پلاتفرمی، برای توسعه آینده ایران اهمیت کلیدی دارد. این پلاتفرم آینده نگرانه برنامه پیشنهادی برای حزب آینده نگر ایران است. هدف از این طرح، دستیابى به اصول و خط مشى هاى دموكراتیک و آینده نگرانه در عرصه هاىمختلف سیاسى، اجتماعى، واقتصادى براى ایران، و زندگى ایرانیان است. با اینکه حزب آینده نگر، استقلال سیاسی و هویت انتخاباتى خود را حفظ میکند، لیكن این خط مشى ابدأ بمعناى عدم ایجاد اثتلاف و اتحاد با احزاب و سازمانهاى دیگر نیست.

عرصه سیاست

دولت قدرال: هدف حزب آینده نگر در این عرصه، شكل دادن به عدم تمركز دموكراتیک و تجدید ساختمان سیاسى كشور ایران، به شكل یك جمهورى فدرال است. در واقع ایجاد یک جمهورى فدرال در ایران تنها راه دموكراتیک جلوگیرى كننده ازپاره پاره شدن ایران و اجتناب از دچار شدن به سرنوشتى نظیر كشور سابق یوگسلاوى مى باشد. فدرالیسم بویژه به مناطقى چون آذربایجان و كردستان و بلوچستان ایران كمک مى كند تا بطور عادلانه ترى در چارچوب كل ایران، به نیازهاى قومى و فرهنگى خود دستیابى ییدا كنند. سیاست خارجى و دفاع ملى در عرصه دولت فدرال خواهد بود، و اجراى طرح هاى فرهنگى و اقتصادى از طریق دولت ایالتى انجام خواهد شد.

انتخابات محلی: شكل دادن به انتخابات محلى در سطح شهرهاى بزرگ اصلى ایران، استان ها، و شهرهاى كوچک، براى انتخابات مقامات محلى، نظیر انتخاب مقام شهردار، اهمیت ویژه اى جهت گسترش فدرالیسم در ایران دارد. تعیین جزثیات مقامات انتخابى، و همعنین اختیارات محلى، در زمینه ى مقررات شهرى، نظیر مقررات راهنمایى و رانندگى، در راستاى ایجاد سیستمى است كه همه چیز از مركز كنترل نشود، و به عبارت دیگر هدف، عدم تمركز قدرت در جمهورى فدرال ایران است .

طرح انتخاب از طریق رأی مستقیم Ballot Initiatives: این طرح یك مكانیسم جدید دموكراتیک در كشورهاى پیشرفته غربى مى باشد، كه اجازه مى دهد مردم بطورمستقیم، در مورد بعضى قوانین یا موضوعات معین، نظیر غیرقانونى كردن سیگار در رستوران ها، تصمیم بگیرند، وبدین طریق فراسوى سیستم دموكراسى نمایندگان پیش بروند. اینگونه طرح ها، با تعداد معینى امضاء كه حداقل امضاء لازم است، در دوره هاى راى گیرى مختلف، موضوع مورد راى را، جهت راى گیریِ ، در اختیار عامه ى مردم قرار مى دهند. بدینوسیله دموكراسى مشاركتى در كشور شكل مى گیرد.

جمهورى سكولار: یک جمهورى سكولار غیرمذهبىمىبایست جانشین رژم جمهوری اسلامی شود. الغای آپارتاید مذهبى و تثوكراسى اسلامى در ایران، و حمایت از جدائی کامل مذهب و سیاست. این جمهورى مى بایست كه تمام قوانین آزار و اذیت علیه منكران مذهب، و قوانین قصاص اسلامى نظیر سنگسار، و قطع عضو را لغو کند. جمهورى سكولار تضمین قوانین مدنى و لغو قوانین مذهبى را سر لوحه ى مسثولیت خود قرارداده، و قوه ى قضاثیه را از كنترل روحانیون خارج مى سازد.

آزادی احزاب سیاسی: آزادى احزاب در واقع مهمترین اصل لازم در براى تضمین انتخابات واقعى در جامعه مى باشد. همه ى احزاب مى بایست بتوانند آزادانه در اماكن عمومى اجتماع كرده ، و افكار و برنامه هاى خود را به مردم اراثه داده، و به بحث بگذارند. این احزاب باید همچنین بتوانند انتخابات میان دوره اى، جهت تعیین كاندیداها و پلاتفرم هاىمختلف درون حزب خود را - آنهم بدون دخالت دولت و شوراى نگهبان - برگزار كنند. دستگاه سانسور شوراى نگهبان مى بایست كاملأ از بین برود، و وزارت كشور موظف است تا حقوق همه ى كاندیداهاى احزاب گوناگون، براىانتخابات هاى عمومى را، تضمین کند.

مجلس: مجلس یا پارلمان ایران یك نهاد مستقل مقننه براى كشور است كه تضمین كننده ى دموكراسى نمایندگان مردم و عامه مى باشد. انتخابات براى این پارلمان مى بایست همراه با آزادى كامل همه ى احزاب و كاندیداهاى مختلف صرفنظر از نظریات فلسفى و مذهبى آنها باشد.

كتترل و تعادل دموكراتیک: کنترل و تعادل قدرت در شاخه هاى مختلف قدرت ( قوه ى قضاثیه و مجریه و مقننه )، بهترین تضمین دموكراسى براى تامین آزادى و عدالت مى باشد، و آن چیزى است كه چگونگى اجراى سیستم قدرت در یك نظام دموكراتیك را، از یك سیستم استبدادى جدا مى سازد. توجه به قوانین واقعى دفاع از اقلیت ها در جامعه، و ایجاد مكانیسم هاى مختلف كنترل و تعادل قدرت، مهمترین اصول قانون اساسى براى تضمین آزادى در آینده ى جامعه ى ایران مى باشند. این امر نباید بمعنى بزرگ كردن بى دلیل سازمان دولتى تلقى شود، كه در این حالت چنان بوركراسى اى، خود ناقض كنترل و تعادل است.

اعلام دارائى و فعالیت هاى تجارتى مسثولین دولتى: بمنظور جلوگیرى از فساد در بخش هاى گوناگون قواى مقننه، قضاثیه، و مقننه در جمهورى آینده ى ایران، همه ى مسثولین بالاى دولتى مى بایست فعالیت هاى اقتصادى و تجارى خود را قبل از قبول مقام دولتى براى بررسى مردم به عموم اعلام كنند.

گروه ناظر خزانه دارى فدرال: جهت نطارت بر نرخ ارز، تورم، نرخ سود، سرمایه ى بانک ها و كنترل سلامت اقتصادى كل اقتصاد كشور، مى بایست در جمهورى فدرال ایران گروه ناظر خزانه داری فدرال تشكیل شود. این گروه مى بایست از قواى سه گانه مقننه قضاثیه و مجریه، مستقل بوده، و رثیس آن نیز باید در برابر هر سه قوه پاسخگو باشد. رئیس خزانه دارى فدرال مى بایست در جلسات مجلس حضور یافته، و سیاست هاى خود را براى نمایندگان مردم توضیح داده، و به پرسش هاى احتمالى نمایندگان مجلس پاسخ بدهد.

سیاست خارجی: دولت جمهورى فدرال آینده مى بایست در عرصه ى سیاست خارجى روش پروفشونالیسم ( حرفه اى گرایى را پیشه ى خود ساخته، و از سیستم هاى فثودالى قول و قرار در سیاست خارجى اجتناب ورزد. همچنین مى بایست كه با روش پروفشنال ( حرفه اى ) از ایران دفاع كرده، و در عین حال نیاز مشاركت كامل در اقتصاد جهانى را سرلوحه ى رهنمودهاى تصمیم گیرى هاى خود قرار دهد.

حقوق بشر: حزب آینده نگر ایران مى بایست فعالانه از سازمان هاى حقوق بشر كه براى منشور حقوق بشر مبارزه مى كنند پشتیبانى كند، و در روابط داخلى و خارجى خود، معیار حقوق بشر را ملاك ارزشى روابط بین انسان ها و ملل تلقى نماید، و نیز در راستای احقاق این حقوق براى آحاد مردم گام گذارد.

حق جدائی علنی از حزب: حزب آینده نگر ایران در عین كوشش جهت عضو گیرى، و ضمن تأکید برمسثول بودن اعضاء در مقابل برنامه ى حزب، می بایست در عین حال مدافع حق هر عضو براى جدایى علنى از حزب باشد. بعبارت دیگر خروج از حزب بایستى كاملأ آزاد بوده، و هیچگونه ترس و تهدیدى براى اعضاء بخاطركناره گرفتن از حزب وجود نداشته باشد.

حقوق فردی: حزب از توسعه و پشتیبانى كامل حقوق فردى براى همه ى انسانها، بدون هیچگونه تبعیضى دفاع كرده، و كوشش هر فرد براى دنبال كردن خوشبختى را، كاملا محترم مى شمارد، و آن را بمثابه حق انسانى مبناى قوانین اجتماعى مى داند.

مجازات اعدام: حزب برای الغای شکنجه و الغای مجازات اعدام برای همه انسانها مباررزه میکند.

محیط زیست: حزب آینده نگر از خط مشى ها و سیاست هایى كه از نظر اكولوژى و محیط زیست با محتوا هستند حمایت می كند، حتی اگر در بعضى اوقات، این سیاست ها از نظر مالى، منافع فورى مادى به همراه نداشته باشند. البته این موضع بمعنى بى توجهى كامل به نیازهاى اقتصادى جامعه نخواهد بود.

لغو نطام وظیفه اجباری: ترویج لغو سربازی اجبارى، و استفاده از كادرهاى نظامى حقوق بگیر یراى هر گونه نیاز نظامى جامعه.

مسائل جدبد اخلاقى: حزب آینده نگر ایران عدم دخالت دولت در موضوعات اخلاقى نوینى كه در نتیجه بعضى پیشرفت های تكنولوژیک، در ارتباط با بدن انسان پیش آمده را، ترویج مى كند. از جمله خودكشىآگاهانه Euthanasia که بعلت درد زیاد خواسته شود، تغییرجنسیت، بانک اسپرم، مادرهاى سروگیتSurrogate كه فرزند زوج دیگرى را در رحم خود پرورش دهند، و یا موضوعات مربوط به سقط جنین، كنترل بارورى، و استفاده از اجزاء بدن انتقالى نظیر كلیه و قلب. در همه ى این زمینه ها، در صورت بودن اختلاف، دادگاه ها از نظرات موافق و مخالف متخصصین استفاده كرده ، و بدینگونه به قضاوت عادلانه دستیابى خواهند كرد، ولیكن حزب در رابطه باتكامل تكنولوژیک و ارتباط با دولت، تا حد امكان عدم دخالت دولت در این عرصه ها را رهنمود خود مى كند.

زنان: نشویق مشاركت زنان در تمام عرصه هاى زندگى ایران و ایرانیان، و در تمام سطوح، خواهان از بین بردن موانع مذهبى، قانونى، وسنتی، كه جلوگیرنده شركت كامل زنان در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، و اقتصادى ایران هستند، مى باشد. زنان نقش بسیار پراهمیتى در اقتصاد هاى فراصنعتى ایفا مى كنند، و آنان مى توانند پیشقراول توسعه ایران به یک جامعه اطلاعاتى فراصنعتى باشند.

اقلیت هاى ملی، قومى و مذهبى: حزب آینده نگر ایران جهت تامین نیازهاى ملى، قومى و مذهبى اقلیت هایى كه در درون جمهورى فدرال ایران زندگى مىكنند، از گسترش ارگان هاى محلى و ایالتى در كشور كاملأ پشتیبانى مى كند.

رسانه هاى عمومى: حزب از استقلال كامل رسانه هاى عمومى و عدم دخالت دولت در كار این رسانه ها و تضمین آزادى مطبوعات دفاع مىكند. حزب همچنین خودكفایى و خصوصى بودن رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، خبرگزاری هاى اینترنتى، و سایر رسانه های عمومی را تشویق ومورد حمایت قرار میدهد.

عدالت اجتماعى و مدد كارى اجتماعى: حزب آینده نگر ایران دیدگاه عامیانه ى سود و پول مركز بینى از مردم و جهان را رد كرده، و از جنبشى كه توسعه دهنده ى منفعت شخصى روشنبینانه از فرد، مؤسسات تجارى، و دولت است، دفاع میکند. این همان نظریه ى فیلسوف معروف جان رالز است که به حد اکثر رساندن حداقل اجتماعی را بعنوان طرح عدالت اجتماعی ارائه کرده است. حزب همچنین از برنامه هاى مددكاى اجتماعى، كه از سرمایه گذارى در عرصه هاى تكنیكى نوین، همراه بازپرداخت بیمه بیكارى و تامین بهداشت و آموزش رایگان است، كاملا یشتیبانی می كند، گرچه در عین حال، آزادى مؤسسات خصوصی جهت نأمین این خدمات را لازم مى داند.

عرصه آموزش و فرهنگ

احترام به حیات: حزب دیدگاه ستایش از زندگى دراشكال گوناگون و همه ى ارتباطات متقابل آنرا ترویج مى كند.

آموزش سكولار(لائیک): حزب آینده نگر ایران مخالف هر گونه ترویج مذهبى یا ایده ثولوژیكى در مدارس عمومى مى باشد.

عدم خشونت: حزب عدم خشونت در زمینه هاى فردى و سیاسى را تروبج مى كند، و از صلح و دموكراسى در كلاس درس، و محل كار، و در عرصه ى سیاسى پشتیبانى مى كند، و در ابعاد احساسى و معنوی، حیات را نیز در كنار عرصه هاى فكرى و جسمى مورد توجه خود قرار مى دهد.

صلح: حزب آینده نگر ایران با هر گونه استبداد، جنگ، بى عدالتى، و تجاوز مخالفت كرده ، و مى كوشد تا بر احساس ناخود آگاه فرار یا جنگ در بشر چیره شود، تا به اینطریق تضمین نهائی صلح پایدار در جهان را قابل دستیابى کند.

تنوع: شناخت اهمیت تنوع و ترویج دستاوردهاى هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب، جنسیت، تمایل جنسى، و ارزشمند دیدن فرد، جدا از اختلاف سنی و اختلاف در توان هاى فردى. اینها همه موضوعاتى هستنند كه حزب سعی درجهت تامین آنها در جامعه میکند.

خط مشى دولت در عرصه ى آموزش: جلوگیرى از هرگونه دخالت و سانسور در عرصه هاى موسیقى، هنر، فستیوال ها، و فعالیت هاى دیگر فرهنگى.

آموزش هنر: ترویج همكارى نزدیك آموزگاران و هنرمندان ، جهت معرفى دانش آموزان به فرماى مختلف هنرى، با آزادى كامل از دخالت هاى دولنى و مذهبى.

میراث فرهنگى: ترویج تحقیقات غیر دولتى در زمینه هاى هنر و فرهنگ، از طریق سازمان هاى غیر انتفاعى نویسندگان، هنرمندان، و موسیقیدانان، جهت كمك به جوانان در دستیابى به ریشه هاى فرهنگى و هنرى خویش.

ورزش: ترویج ایجاد مؤسسات خصوصى ورزشى، و ترغیب عدم دخالت دولت در عرصه ى ورزش ایران.

تأمل اندیشمندانهmeditation: در عین پشتیبانى از جدایى فرایض مذهبى از فعالیت هاى دولتى، و ترویج كامل و بدون قید و شرط جدایى دولت و مذهب، در جمهورى سكولار ایران، از ترویج كوشش هایى نظیر تأمل اندیشمندانه، كه درک مرتبط بودن همه ى هستی را گسترش میدهد، پشتیبانی میشود.

همآهنگی مستقلانهAutonomous Synchronicity: تاكید بر دموكرانیزه كردن همه نهادهاى بشرى، جهت دستیابى به خوشحالى فردى، و رسیدن به هماهنگى مستقلانه انسانها، بمثابه ایده آل روابط انسانها و نهادهاى اجتماعی.

واپس گرائى: مخالفت با تبلیغات باصطلاح عصر نوینnew age ، كه در واقع مروج واپس گرائى قرون وسطایى هستند، و حركتى به جلو بسوى جامعه اطلاعاتی فراصنعتی را نمایندگی نمیکنند، و آلترناتیوهای ییشرو در برابر معضلات جامعه صنعتی را طرح نمیکنند. حزب آینده نگر ایران تشویق به درك جدید از كل جهان، و ترویچ جرثت به مقابله با اعتقادات مذهبى و نلسفى عامیانه در باره ى مبدا و سرنوشت بشریت و جهان را، سرلوحه کوشش های اجتماعی خود قرار میدهد.

نكنولوژى: استفاده از آخرین تكنولوژى هاى كامپیوتر و ارتباطات، جهت بالا بردن راندمان مدارس، در عین توجه به اهمیت عامل انسانى و نقش آموزگاران در أموزش.

زبان آموزش: پشتیبانى كامل از آموزش دوزبانه در مناطق مختلف جمهورى فدرال، كه در آن ملیت ها و اتوام مختلف به زبانهاى گوناگون سخن مى گویند.

عرصه بهداشت

دولت و بهداشت: ترویج دخالت حداقل در توسعه نهادهای گوناگون مؤمسات بهداشتى، در عین پشتیبانى از برنامه هاى مددكارى اجتماعى، جهت تضمین بیمه حداقل براى همه ى مردم.

اعضای بدن انتقالی: کمک به توسعه تولید قطعات مصنوعی بدن، تا كه بطور اساسی به اعمال وحشیانه ى گرفتن عضو بدن از زندانیان و تهیدستان پایان داده شود.

مواد مخدر: ترویج پیوستن و همكارى نزدیك با مؤسسات بین المللى، كه با مشکل بین المللى مبارزه مى كنند، و نه از طریق كوشش منزوى براى حل این معضلات در جدایى از دیگران. همچنین همكارى با سیستم آموزشى، جهت ایجاد برنامه هاى مشترك با سیستم بهداشتى در مدارس، براى پاسخگویى به این معضل اجتماعى، بجاى كوشش بمنظور حل آن از طریق اعدام و خشونت.

کنترل جمعیت: همكارى نزدیك با سیستم آموزشى و دانشگاهها جهت پاسخگوئى به معضلات حاملگى و بارورى جوانان، و همچنین براى آموزش كنترل جمعیت در درون خانواده.

تحقیقات پزشكى: ترویج شركت فعال در كوشش هاى بین المللى، براى تحقیق در عرصه هاى بیماریاى ایدز، سرطان ، الزایمر، و بیماری هاى كشنده ى دیگر.

عرصه اقتصاد

کشاورزی: ترویج كاربردهاى بیوتکنولوژی، ژنتیک و تكنولوژی های جدید براى مدرنیزه كردن سیستم كشاورزى ایران.

زیر بنای فراصنعتی: حمایت از توسعه موسسات فراصنعتی، و از رده خارج کردن صنایع دود زای گذشته. ترویج تکنولوژی های کامپیوتر، ارتباطات، ژنتیک، و ارتباطات ماهواره اى، براى ساختن زیر بناى لازم جهت توسعه فراصنعتى ایران.

صندوق ملی-سهامی: ایجاد یك NGOصندوق سهامی- ملى با درآمد نفت ، و دادن یک سهم به هر ایرانی، جهت تأمین سرمایه غیر دولتی، برای توسعه زیربناى فراصنعتی ایران.

ارتباطات: پشتیبانى از ساختمان و گسترش شبكه فیبر نورى براى اتصال شهرهاى اصلى ایران ، و همحنین جهت ارتباط سواحل بحرخزر در شمال ، و سواحل خلیج فارس در جنوب ایران ، و ایجاد اتصال سریع ارتباطات ایران به شبكه هاى جهانى.

تكنولوژی هاى مورد نیاز: نمركز بر روى تكنولوژیهای كامپیوتر، شبکه های اطلاعات و ارتباطات، و همچنین ننوتکنولوژی، بیو تکنولوژی، تكنولوژی انرژی خورشیدى، شعورماشینى، و فضانوردی.

انتر پرونرentrepreneur: حمایت از سرمایه گذاران نوین برروی تکنولوژی های جدید. انتر پرونرها ستون فقرات رشد اقتصاد های فرا صنعتی هستند.

صنایع سنتى: پشتیبانى از پیشرفت دادن صنایع سنتى نظیر قالى بافى ، به استانداردهاى قرن بیست و یكم. این صنایع نیاز به مدرنیزه شدن دارند ، كه از طریق استفاده از آخرین نرم افزارها جهت طراحى، و وسایل مؤثرتر تكنیكى فرش بافی ، میسر مى شود. اینگونه صنایع ، در رقابت در بازارهاى جهانى ، لطمه زیادى خورده اند ، و این امر بدلیل تكنولوژى عقب مانده ، و بازاریابى غیر علمى این صنایع مى باشد.

نبروى كار ماهر: ترویج همكارى نزدیك دولت با دانشگاه ، و مراكز تحقیقاتى ، جهت ایجاد نیروى كار بسیار پیشرفته. جامعه ى فراصنعتى نیاز به نیروى كار بسیار پیشرفته ، با تخصص هاى بسیار بالاى تكنیكى دارد ، و حزب آینده نگر مروج آموزش و تجدید آموزش نیروى كار ایران ، براى پاسخگویى به این نیازهاى دنیاى قرن بیست و یكم مى باشد.

بازار: مخالفت با هرگونه ارفاق دولت به بازار سنتی ایران در برابر انواع دیگر روابط مالكیت در ایران.

بازار سهام (بورس): ترویج گسترش بازار سهام بورس ایران ، به سطح بازارهاى بین المللى سهام در جهان ، و در عین حال ایجاد یک كمیسیون كنترل سهام ، برای نظارت مبادلات سهام ، جهت جلوگیرى از هرگونه كلاه بردارى در بازار سهام ، و جلب اعتماد سرمایه به این بازار.

روابط مالكیت: دولت نبایستى كه از یك شكل مالكیت در برابر اشكال دیگر آن دفاع كند، بلكه باید در محدوده ى امكانات خود، از اعمال مالكیت دولتى جلوگیرى كند. روابط مالكیت مى تواند از مالكیت خصوصى یك مؤسسه تولید كننده ى دستگاه های ارتباطات گرفته ، تا مالكیت كارمندان یك شركت هواپیمایى، تا مالكیت خصوصى و غیر انتفاعى یك رادیو تلویزیون ، تا مالکیت فدرال یا مالكیت شهرى یك پارك و محل تفریحى را شامل شود.

قوانین آنتی تراستanti-trust: قوانین آنتی تراست برای تأمین قانونى و حمایت مصرف كنندگان، و نیز جهت تامین رقابت عادلانه مؤسسات تجارتى لازم هستند. چراكه بدون چنین قوانینی، یک شركت مى تواند موسسات اقتصادى رقیب را خریده، و قیمت هاى كاذب را به مصرف كنندگان تحمیل کند.

عدالت اقتصادی: تأمین عدالت اجتماعى در هر گوشه ى جهان، حمایت از ایجاد یك بخش (سكتور ) وسیع مددكارى اجتماعى در اقتصاد حهانی را لازم میکند، كه بتواند فعالیت هاى خلاق براى نتایج دور دست بشرى ، كه از نتایج اقتصادى فورى مالی جلو هستند را ، تامین كند. در حال حاضر این نقش را دولت ها انجام مى دهند.

مزد حدافل براى همه: ایجاد مزد حداقل براى همه ، و تعیین مزد حداكثر براى كارمندان دولتى ، و آنان كه در مؤسسات عمومى كار مى کنند ، باستثنأ موسسات خصوصی.

بیكارى: ترویج برنامه هاى آموزشى و تجدید آموزش مورد نیاز اقتصاد نوین براى بیكاران، بجاى آنكه مشاغل كاذب براى بیكاران ایجاد شود، كه اكثر اوقات ، نتیجه اى جز جلوگیرى از روند اتوماتیك شدن در اقتصاد جامعه را به بارنمیاورد ، و موجب عقب ماندگى جامعه مى شود.

فقر: پشتیبانى از طرح هایى كه فعالیت اقتصادى براى نیازمندان را بوجود میاورد. حتی مؤسمسات خیریه اى كه مهارت های كارى جدید را ترویج میکنند، آنگونه مؤسساتى هستند كه بهتر به فقرا براى مستقل شدن کمک میکنند. حزب آینده نگر از اینگونه موسسات خیریه حمایت میکند.

برنامه ربزى دولتی: برنامه ریزى دولتى ، بویژه در عرصه هاى انرژى و ارتباطات ، هنوز اهمیت خاصى برای هر دولت ملى دارد. گروه برنامه ریز مى بایست در ارتباط نزدیك با بخش خصوصى كار كند، تا آنكه به هدف تامین تحقیقات پایه اى و زیربنایئى براى مؤسسات كلیدى خصوصى در جامعه دست یابد ، و نه آنكه دولت را به مالك مطلق این صنایع نوین تبدیل کند.

مدیریت موسسات دولتی: مؤسسات دولتى نظیر صنایع نفت و مس ، مى بایست سعى کنند كه بخش خصوصى و غیر انتفاعی، در این رشته ها رشد نماید ، و نه آنكه این رشته هاى اقتصادى را درمونوپول و انحصار خود تا ابد نگهدارند.

قانون عدم رقابت: دولت نبایستى اجازه داشته باشد كه با مؤسسات غیردولتى در عرصه هاى فرهنگى و تجارى رقابت كند.

صندوق ملی-سهامی: ساختارى كه جایگزین اقتصاد دولتى شده و شرایط مشاركت مستقیم مردم در مالكیت اجتماعى را فراهم نماید.

سیاست هاى ضد-حمایت گرایى: مخالفت با سیاست هاى وارداتى و صادراتى كه بر مبناى حمایت از صنایع داخلى هستند ، و بجاى آن ، تعیین سیاست هائى جهت حمایت از مصرف كنندگان در ایران. اگر صنایع داخلى نتوانند قیمت، توان و كیفیت لازمى كه مصرف كنندگان ایران طلب مى كنند را تامین كنند، نبایستى با سیاست حمایت گرائى صادرات و وادرات پشتیبانى شوند. بعوض بایستى با برنامه هاى تكنیكى و علمى ، به آنها کمک شود تا به سطح عالى و همتایى با صنایع پیشرفته در سطح جهانی برسند.

صندوق ترویج صادرات: تشكیل یك صندوق مالى با تاكید بر صادركنندگان ایرانى ، و مشاركت فعال در اقتصاد گلوبال. این امر براى اقتصاد ایران كه تاكید یك جانبه اى بر صدور نفت دارد بسیار حیاتى است. در واقع بغیر از نفت، ایران اساسأ یک کشور وارد کننده است ، و نه صادر کننده محصولات. ترویج صادرات در رشد آینده فراصنعتى ایران اهمیت خاصى خواهد داشت.

تحقیقات تامین شده از طریق صنایع: ترویج تحقیقات علمى كه از طریق صنایع تامین شوند ، و نه فقط از طریق دولت. این نوع تحقیقات از طریق صنایع ، در ایران ، بسیار ضعیف هستند ، و این ضعف به گسترش اقتصاد فراصنعتى در بخش خصوصى لطمه خواهد زد.

علم: ترویج همكارى هاى نزدیك مؤسسات علمى بین المللى با تحقیقات علمى پیشرو در ایران. قدرت ایران و ایرانیان در علوم پایه اى ، نقش برجسته ایران و ایرانیان را در جامعه فر اصنعتى تضمین مى كند.

همكاری هاى منطقه اى: پشتیبانى از شكل گیرى همكارى با دولت هائى نظیر سنگاپور ، كه مى توانند به ایران جهت رسیدن سریع به جامعه فراصنعتى اطلاعاتى كمك كنند. در اقتصاد جهانى كنونى ، نزدیكى جغرافیایى ، مهمترین فاكتور در شكل گیرى همكاریهاى بین المللى نیست.

سازمان اوبك: ترویج آنگونه خط مشى اى براى اوپک ، كه بتواند توسعه زیربناى فراصنعتى ایران را تسریع كند ، و به ایران جهت توسعه ى آلترناتیوهاى منابع انرژى كمك کند. هرچند سیاست ایران در سازمان اوپك ، اهمیت بسیار مهمى در درآمد كنونى ایران دارد و براى شركت هاى نفتى و دیگران كه از نفت سود مى جویند ، حاثز اهمیت بالایى است ، ولیكن ما مى بایست كوشش كنیم ، تا از سیاستى پیروى كنیم ، كه همكارى بیشترى بین ایران و كشورهاى پیشرفته، جهت توسعه ى سریع تر ایران، در راستاى جامعه فراصنعتى فراهم گردد قبل از آنکه آلترناتیو کم هزینه نفت بوسیله ننو تکنولوژی یا راه های دیگر ساخته شود.

استراتژى تولید انرژى: پشتیبانى از كوشش هایى كه از ایران رهبری آلترناتیوهاى انرژی آینده را بسازد، و نه آنكه آنرا به رهبر صنایع كهنه ى نفت نبدیل كند. منابع آلترناتیو ، نظیر انرژى خورشیدى و فیوژن ، ممكن است كه امروزه از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نباشند ، لیكن یك تحول اختراعی پایه ای در این عرصه ها ، مى تواند تمام تعادل قدرت در عرصه انرژى را بهم بزند. همچنین مى بایست ترویج ایجاد كارخانه هاى تولید انرژى الكتریكى در نقاط مقرون به صرفه معین در ایران، و ایجاد شبكه كابل هاى ملى ولتاژ بالا مورد نظر قرار داد. سیم كشى هاى ولتار بالا در زمان حاضر ، افت خیلى كمى در فواصل طولانى دارند، و استراتژی گرید سراسری، در بیشتر نقاط جهان مقرون به صرفه تر است ، چرا که شبکه اجازه میدهد ، تولید نیرو در نقاط مختلف ، بستگی به خرج تولید ایجاد شوند ، ولی در هر نقطه کشور قابل فروش و استفاده باشند.

مالیات: تبدیل صنایع دولتى نظیر نفت كه مى توانند خصوصى شوند، به مؤسسات خصوصى یا NGO، و ایجاد یك سیستم مالیاتى براى اخذ مالیات از این مؤسسات، از طریق ایجاد سیستم مالیاتى تصاعدى، جهت تامین نیازهاى دولت، باعث مى شود كه دولت، كمتر به صنایع دولتى وابسته شود، و بیشتر به مالیات دهندگان وابسته گردد، و در نتیجه دولت بیشتر به مردم پاسخگو خواهد شد.

اتحادیه هاى كاركرى: پشتیبانى از اتحادیه هاى مستقل كارگرى، و مخالفت با اتحادیه هاى اجبارى دولتى.

به امید جمهوری آینده نگر، فدرال، دموکراتیک، و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
12 شهریور 1383
Sept 2 , 2004

این نوشته بخشی از فصل پانزدهم ویراش جدید کتاب ایران آینده نگر است
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

iran#

بايگانی وبلاگ