شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۰

پتيشن برای امضاء در اعتراض به تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها


ارسالی مهدی خانباباتهرانی

پتيشن برای امضاء در اعتراض به تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها

http://www.PetitionOnline.com/iruniv/petition.html

چند اظهار نظر نسبت به نامه سرگشاده به روسای دانشگاه های ایران

"این عمل بسیار پسندیده ای است که شما انجام داده اید و به همت وسایل ارتباطی جدید این نخستین بار است که محققین مقیم خارج اینطور بسرعت به مسایل داخلی پاسخ داده و اثر گذار میشوند"

Anyway, the last paragraph, was very very good:-----

تجربه 76 ساله آموزش عالی در کشور ما نشان داده است که دانشجویان ما جوانانی هوشمند و بالغند

آنها می دانند در محیط آموزشی چگونه رفتار کنند و نیازی به مراقبین دولتی در این زمینه ندارند”

I was so happy to see this came out in a concise and timely manner”—"

دوستان عزیز:

چنانچه تابحال نامه سرگشاده را تائید نکرده اید - خواهشمندم با استفاده از لینک زیر اینکار را انجام دهید چون نامه باید هرچه زودتر فرستاده شود

http://www.PetitionOnline.com/iruniv/petition.html

برخی از دوستان تصور میکنند که چون جدائی جنسییت در دانشگاه ها بعلل تاکتیکی فعلا از طرف دولت متوقف شده است نیازی به نوشتن این نامه نیست – در حالیکه هدف از ارسال این نامه تکیه بر این اصل است که اینکار صرف نظر از موقعیت زمانی اصولا کاری اشتباه است و نباید هیچگاه در دانشگاه های ایران تحقق پذیرد.

با سپاس

فریدون هژبری

----------------------------------

Open Letter to the Presidents of All Universities, Colleges and

Other Institutions of Higher Education in Iran

همکاران گرامی،

ما امضا کنندگان این نامه - استادان – گردانندگان مراکز آموزشی - محققان و متخصصان ایرانی – نگرانی عمیق و مخالفت شدید خود را از طرح وزیر علوم و آموزش عالی بمنظور جدائی جنسییتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعلام میداریم .

ما صادقانه و مصرانه از شما میخواهیم که از اجرای این طرح – که ناشی ازیک سیاست عمدی و بینش زن ستیز است وبخصوص بر آموزش زنان ایرانی در رشته های پیشرفته اثرات منفی شدید خواهد گذاشت – در هر شرایطی درمراکز خود خودداری نمائید.

تجربه 76 ساله آموزش عالی در کشور ما نشان داده است که دانشجویان ما جوانانی هوشمند و بالغند. آنها میدانند در محیط آموزشی چگونه رفتارکنند و نیازی به مراقبین دولتی در این زمینه ندارند.

با آرزوی موفقیت برای همۀ شما.

Dear Colleagues,

The undersigned university professors, administrators, researchers and professional Iranians express our deepest concern and strongest opposition to the proposed extreme policy by the Iranian Ministry of Higher Education to impose gender segregation at Iran’s institutions of higher education.

We urge you to actively oppose the adoption and implementation of this proposal at anytime in your institution, simply because segregation is a deliberate anti-women policy that will adversely impact the quality of education in many advanced fields for Iranian women.

76-year history of higher education in our country has shown that our mature university students should be trusted to conduct themselves appropriately while attending colleges and universities, and they do not need government-imposed guardians to control their behavior.

Respectfully,

Fredun Hojabri,

Professor and former Academic Vice-president of Sharif University of Technology

Founding President of SUTA (Sharif University of Technology Association), 2000-2006

Mehdi Zarghamee, Professor

Former Chancellor of Sharif University of Technology

Reza Faraji-Dana, Professor
Former President of the University of Tehran
School of Electrical & Computer Engineering

Farhang Mehr, Professor Emeritus, Boston University

Former Chancellor of Shiraz (Pahlavi) University

Mohammad Amin, Professor

Former President of Isfahan University of Technology

Farhad Riahi, Professor

Former President of Bu-Ali University

Heybatolah Khakzar, Professor

Former President of the University of Science and Technology

Bijan Aalami, Professor

Former President of Abu Reyhan University

Farideh Tehrani, Ph.D.

President of Shiraz University Association

Mohammad Behforouz, Professor

Bell State University

Former Dean of College of Arts and Sciences at Shiraz (Pahlavi) University

Nasrin Rahimieh, Professor

President of Association of Professors and Scholars of Iranian Heritage

(APSIH)

Fatemeh Keshavarz, Professor and Chair,
Dept. of Asian Languages and Literatures
Washington University in St. Louis

Hamid Javadi, Ph.D.

Iranian American Physicists Network Group

Ali Banijamali, Ph.D.

Chair, Iranian Chemists' Association of the American Chemical Society

Shervin Erfani, Professor
Dept. of Elec. & Computer Eng.
University of Windsor, Canada

Mohammad Ala, Professor

Director of Center for Business Excellence

Nahid Tavassoli, Ph.D.

Manager & Editor in Chief of NAFeH Journal

Shokooh Mirzadegi

Writer & Cultural Researcher

A. J. Cave

Writer

This is a private message. Please let me know if you want your name be removed from this mailing list
Dear Colleagues,

The undersigned university professors, administrators, researchers and professional Iranians express our deepest concern and strongest opposition to the proposed extreme policy by the Iranian Ministry of Higher Education to impose gender segregation at Iran’s institutions of higher education.

We urge you to actively oppose the adoption and implementation of this proposal at anytime in your institution, simply because segregation is a deliberate anti-women policy that will adversely impact the quality of education in many advanced fields for Iranian women.

76-year history of higher education in our country has shown that our mature university students should be trusted to conduct themselves appropriately while attending colleges and universities, and they do not need government-imposed guardians to control their behavior.

Respectfully,

Fredun Hojabri,

Professor and former Academic Vice-president of Sharif University of Technology

Founding President of SUTA (Sharif University of Technology Association), 2000-2006

Mehdi Zarghamee, Professor

Former Chancellor of Sharif University of Technology

Reza Faraji-Dana, Professor
Former President of the University of Tehran
School of Electrical & Computer Engineering

Farhang Mehr, Professor Emeritus, Boston University

Former Chancellor of Shiraz (Pahlavi) University

Mohammad Amin, Professor

Former President of Isfahan University of Technology

Farhad Riahi, Professor

Former President of Bu-Ali University

Heybatolah Khakzar, Professor

Former President of the University of Science and Technology

Bijan Aalami, Professor

Former President of Abu Reyhan University

Farideh Tehrani, Ph.D.

President of Shiraz University Association

Mohammad Behforouz, Professor

Bell State University

Former Dean of College of Arts and Sciences at Shiraz (Pahlavi) University

Nasrin Rahimieh, Professor

President of Association of Professors and Scholars of Iranian Heritage

(APSIH)

Fatemeh Keshavarz, Professor and Chair,
Dept. of Asian Languages and Literatures
Washington University in St. Louis

Hamid Javadi, Ph.D.

Iranian American Physicists Network Group

Ali Banijamali, Ph.D.

Chair, Iranian Chemists' Association of the American Chemical Society

Shervin Erfani, Professor
Dept. of Elec. & Computer Eng.
University of Windsor, Canada

Mohammad Ala, Professor

Director of Center for Business Excellence

Nahid Tavassoli, Ph.D.

Manager & Editor in Chief of NAFeH Journal

Shokooh Mirzadegi

Writer & Cultural Researcher

A. J. Cave

Writer

This is a private message. Please let me know if you want your name be removed from this mailing list

بايگانی وبلاگ