دوشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۰

تقاضای پشتيبانی مالی از «ایران گلوبال»


تقاضای پشتيبانی مالی از «ایران گلوبال»
2011.04.12
http://iranglobal.info/I-G.php?mid=2-66143

«کمون اینترنتی فرهنگ گفتگو »پس از 10 سال فعالیت مستمر خود در فضای مجازی نیاز به پشتیبانی مالی دارد گروه ما بطور مداوم و خستگی ناپذیر از خط مشی اتحاد عمل برای دمکراسی ؛ حقوق بشر وبا رهیافتی آینده نگری به فعالیت خود ادامه داده است. اکنون برای ادامه فعاليت خود به حداقلی از تامين هزينه ها نيازمند هستيم که اميدواريم بخشی از آن از طريق دريافت آگهی و بخشی نيز از طريق ياری علاقمندان به ادامه فعالیت گروه ما فراهم شود .

شایان ذکر است که گروه اینترنتی ما شامل اتاق پال تاکی ، سایت های ایران گلوبال ،فرهنگ و گفتگو ، و سایت فیلم تحت نام « ایران گلوبال TV » می باشد . گروه ما ؛مستقل از احزاب و دولت هافعالیت می کند .

برای پشتيانی از گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو می توانيد کمک های مالی خود را به حساب زیر واریز کنید:

Keianosh Tavakkoly

Bank: Nordea

Kontonummer: 0756177265IBAN: DK 332000 0756177265S.W.I.F.T.: NDEADKKKDanmark


تماس

keianoshtavakkoly@hotmail.com

تلفن:

004526730554

انتشار از: کیانوش توکلی

iran#

بايگانی وبلاگ