جمعه، آبان ۰۷، ۱۳۸۹

کوروش گلنام-طبرزدی و ديگر مبارزان دربند را دريابيم


کوروش گلنام-طبرزدی و ديگر مبارزان دربند را دريابيم
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/112635.php

مهندس طبرزدی يک بار ديگردست به کار دليرانه ای زده و از درون زندان آشکارا از علی خامنه ای ودستگاه بيداد گر اسلامی زير فرمان او درخواستی مبنی بر شکايت رسمی به دادگاهی جهانی ارائه داده است. چندی پيش نيز آيت الله شرافتمندودر بند، کاظمينی بروجردی، در نامه ای از بيدادگری حکومت اسلامی به دبير کل سازمان ملل شکايت برده بود. تفاوت اين بار در اين است که طبرزدی از وکيلان ايرانی خواسته است که يه شکلی رسمی شکايت او از علی خامنه ای را در دادگاهی جهانی پی گيری کنند:
"من رسما شکايت خود عليه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقديم محاکم بين المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی ديگر، درخواست کمک می کنم تا اين دادخواست، مسير قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گيری شود" بخشی از درخواست رسمی طبرزدی
مبارز دربند طبرزدی، هم از وکيلان شرافتمند در درون ايران درخواست پيگيری شکايت خود را نموده:
"وکلای مدافع محترم؛
بانوان گيتی پورفاضل، نسرين ستوده و آقايان محمد اوليايی فرد، خليل بهراميان ، محمد علی دادخواه ،جهانگير محمودی"،
هم از وکيلان مبارز برون مرز:

" از خانم ها مهرانگيز کار، شيرين عبادی و آقايان عبدالکريم لاهيجی، محمد مصطفايی و ساير وکلای بين المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری "
و هم از"هر انسان آزاده ای" ..
همه با نام اين وکيل ها ی با وجدان ايرانی آشنا بوده و می دانيم که آنان هر يک به سهم وبه گونه خود، سال ها است که برای رهايی زندانيان، چه سياسی وچه عادی، کوشش های فروان انسان دوستانه ای به کار برده وهر يک نيز بارها مورد همه گونه فشار و آزار قرار گرفته، بازداشت و زندان شده اند. در اين ميان تنی چند از آنان نيز مجبوربه ترک ميهن شده اند.
هم اکنون وکيل شرافتمند نسيرن ستوده که يکی از وکيلانی است که خطاب طبرزدی به او است خود در شرايطی غير انسانی و سخت در زندان و دور از همسروفرزندان خود به سر برده وبه تازگی وپس ازمدت ها، اعتصاب غذای خود را شکسته است؛ محمد علی دادخواه(که او نيزچون بانو ستوده ازوکيلان طبرزدی بوده است) نيز هم اکنون گرفتار پرونده سازی دروغين حکومت بر عليه خود بوده، پس از ۶۷ روز بازداشت وآزادی از زندان به قيد وثيقه ای سنگين، بتازگی درتاريخ ۲۵ مهرماه دردادگاهی فرمايشی حضوريافته تا در برابر اتهام های واهی و ساختگی ازخود دفاع نمايد. گفته شده است که حکم دادگاه در باره اين پرونده ساختگی و اتهام هابه او به زودی اعلام می شود.
با توجه به روزگارامروزايران وتنگناهای شديدی که وکيلان ومبارزان درايران هر روز با آن دست به گريبان هستند، بخش مهم پی گيری شکايت طبرزدی، که در حقيقت می تواند شکايت شمار فراوانی از زندانيان ايرانی چه سياسی وجه عادی از بيدادگری های جمهوری اسلامی وشخص علی خامنه ای باشد، بر عهده وکيلان ايرانی و ديگرهم ميهنان مبارزوآزادی خواه در برون مرز قرار می گيرد.
نگارنده به عنوان يک کوشنده ايرانی از بانوان گرامی مهر انگيزکارو شيرين عبادی، جنابان عبدالکريم لاهيحی ومحمد مصطفايی به سهم ناچيزخود در خواست پيگيری همه جانبه دادخواست وشکايت مهندس طبرزدی را دارد. به راستی چه راه ديگری در برابر اين اندازه بی قانونی ووابستگی مطلق دستگاه قضايی ايران به رهبرخود خوانده وبيت خوش نام او برای اسيران بی پناه وخانواده های آنان وجود دارد ؟ نگارنده به اين وکيل های گرامی پيشنهاد می دهد که در پی گيری دادخواست رسمی مهندس طبرزدی، نامه ای سرگشاده برای دبير کل سازمان ملل ويا هر سازمان ديگری که درست تر می دانند تهيه نموده، از همه ايرانيان وآزادی خواهان در سراسر جهان بخواهند که ازآن پشتيبانی نموده وآن را امضا نمايند. تا چه زمانی می بايد اين همه بيداد وستم بر هم ميهنان ما در درون ميهن را ديد وشاهد بود؟در کجای دنيا فردی نا شايست، خود خواه وجنايت پيشه زيرنام خدا ومسلمانی، می تواند خود را فرمانروای مطلق فرا قانونی بر بيش از هفتاد ميليون تن بداند؟ کوشندگان در جنبش سبزچه در درون وچه در برون ايران با هر باوری که هستند راهی جز هم گامی وپشتيبانی از يکديگر و برنامه ريزی ای همه جانبه برای پايان دادن به اين وضع ضد انسانی، شرم آور وحقارت آميز ندارند. مردم ايران به چه زبانی بگويندکه از حکومت اسلامی بيزارندو خواستاردموکراسی، آزادی وجدايی کامل دين از قدرت وحکومت هستند. هرچه زمان بگذرد ميزان ويرانی ها وخطر بر پا نمودن جنگ ودرگيری از سوی اين ديوانگان شکست خورده که در درون وبيرون از ايران به تمام معنا رسوا ومنزوی شده اند، بيشتر وبيشتر می شود. نمايش های سفررئيس جمهور کودتا به لبنان ورهبرکودتاچی او به قم با هزينه های سرسام آور را می بايد در همين راستا ودست وپا زدن برای اعتبار بخشيدن به خود، ديدو ارزيابی نمود. همه به خوبی آگاه هستيم که اين نمايشهای کودکانه به لطف پول وباج دادن به اين وآن شکل می گيرد. روشن نيست آقايان با اين روش های شناخته شده، بی اعتبار ومسخره چه کسی را می توانند بفريبند! مردم در گرانی وحشتناک وبی سروسامانی و نا امنی دست وپا می زنند ورهبر و رئيس جمهور نادان و دست نشانده او سرمايه های مردم ايران را به شکل های گوناگون برای نگاه داشت قدرت خود بباد می دهند.
اگربتوان شکايت رسمی مهندس حشمت طبرزدی را به کارزاری جهانی تبديل نمود، برای ياری به ديگرزندانيان وشکنجه شدگان در زندان ها، قربانبان و خانواده های آنان نيز گام بزرگی بر داشته شده است. اگرپی گيری کار با همکاری همه هم ميهنان، هر يک در اندازه توان خود، انجام بگيرد، شايد بتوان شاهد برپايی دادگاهی جهانی برای محاکمه علی خامنه ای بود. اين کار شدنی است. وکيل های محترم و خوانندگان گرامی می توانند يکبار ديگر گزارش بنياد زنده ياد برومند در باره بررسی قاضی جفری رابرتسون را بخوانند که در آن شدنی بودن و چگونگی راه محاکمه سران حکومت اسلامی و علی خامنه ای حتا هم امروز نيزکه حاکم هستند، نشان داده شده است. محکوميت جهانی حسن البشير که هم اکنون در قدرت است و برای نخستين بار در جهان انجام گرفته است، نمونه خوبی در اين مورد است. نگارنده در باره گزارش بنياد زنده ياد برومند وبررسی قاضی رابرتسون نوشته ای منتشر نمود که خوانندگان گرامی اگربخواهند می توانند آن را در يکی از آدرس های زير بخوانند:

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=2&ni=12220
http://pezhvakeiran.com/page1.php?id=24832

بايگانی وبلاگ