جمعه، مهر ۳۰، ۱۳۸۹

نسرین ستوده، منصور اسانلو، حشت طبرزدی از درون زندان روزکورش را به هموطنان خود تبریک گفتند


نسرین ستوده، منصور اسانلو، حشت طبرزدی از درون زندان روزکورش را به هموطنان خود تبریک گفتند
http://www.savepasargad.com

شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز کورش بزرگ، روز صدور منشور حقوق بشر او را
به وسیله کمیته بین المللی نجات پاسارگاد به مردم ایران شادباش می گویند
نام این شخصیت ها بر پوستر بزرگ روز کورش ثبت شده و یادگاری از امروز برای فردای ایران خواهد بود

با احترام و ستایش برای سه تن از بهترین کوشندگان حقوق بشر سرزمین مان
نسرین ستوده، منصور اسانلو، حشمت الله طبرزدی
که از درون زندان سیاسی، روز کورش،روز صدور منشور حقوق بشراو را، به هموطنان خود تبریک گفته اند

برای گذشتن از فيلتر
https://savepasa.ipower.com/index.htm

بايگانی وبلاگ