پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۴

محمد امینی: سالروز 17 دی کشف حجاب

محمد امینی: سالروز 17 دی کشف حجاب
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/17.html


در برنامه برگی از تاریخ مورخ ششم ژانویه 2016  آقای محمد امینی در بحث با آقای حسین مهری به موضوع کشف حجاب در 17 دی می پردازد که جدا از نظرگاه هواداران سلطنت یا مخالفان چه اهمیت تاریخی دارد و تأکید می کند که هر دو گروه درست است به دستاوردهای شخصیت هایی همچون رضا شاه و محمد رضا شاه از یکسو و مصدق از سوی دیگر، بپردازند. در این برنامه آقای امینی درباره
تأثیر سفرهای شاهان قاجار بر مطرح شدن مدرنیته در ایران می گوید و به سفر رضا شاه به ترکیه اشاره می کند و  و اذعان رضا شاه به اینکه ترکیه از ایران جلو بود. دیگر اینکه آتاتورک حتی حزب خلق را تشکیل داده بود که حزبی مدرن بود اما در ایران دوران رضا شاه از احزاب خبری نبود. همچنین در مورد اینکه سالها پیش از این در دوران قاجار طاهره قرةالعین روبنده برگرفته و یکبار هم از پشت پرده در کلاس درس سید کاظم رشتی ظاهر می شود و واکنش چند نفر از بابیان که می خواستند بخاطر دیدن او خود را بکشند. اما موضوع برداشتن روبنده در آن دوران در محفل های خصوصی سابقه داشته است. در ادامه آقای امینی یادآور می شود که نخستین زن سرشناس ایرانی که بدون حجاب در خیابان ظاهر شده خانم صدیقه دولت آبادی است. در پایان محمد امینی توضیح می دهد که مقاومت در برابر کشف حجاب منحصر به آخوندها نبوده و مرد ایرانی نیز با این کار مسأله داشته است که بصورت حفظ ناموس بعنوان دارائی مرد مطرح می شده است. شعری در رابطه با پدیده ناموس از آن زمان می خواند که نگاه به نقد حجاب را نشان می دهد که رفتن حجاب را برابر از دست دادن ناموس می دیده است. ماجرای ماهرخ گوهرشناس را نقل می کند که در دوران مشروطیت نخستین مدرسه دخترانه را گشود اما سه سال گشایش مدرسه را از همسرش پنهان نگهمیدارد و همسرش بعد از اطلاع می گوید در آن دنیا در روز قیامت به پدرت برای این عمل تو چه توضیحی بدهم.


منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ