یکشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۴

تفاوت کار سیاسی با کار خبری

تفاوت کار سیاسی با کار خبری
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_730.html 
 
در سالهای اخیر ژورنالیستهای حرفه ای در مورد کار خبری و تفاوت آن با کار سیاسی بسیار نوشته اند اما تمایز عکس آن کمتر توضیح داده شده است. فردی معین ممکن است هم ژورنالیست باشد و هم فعال سیاسی اما این امر تغییری در این واقعیت نمی دهد که این دو کار با هم تفاوت دارند. همانگونه که سیاستمداری ممکن است کشاورز بادام زمینی یا ملاکی در نیویویورک باشد اما فعالیت سیاسی او با شغل اقتصادی وی کاملاً متفاوت است.
 
کار سیاسی گرچه جنبه های خبری هم دارد اما به این معنی نیست که فعالیتهای سیاسی هر روز ارزش خبری دارند.  گاهی برخی فعالیتهای سیاسی ممکن است 10 یا 20 سال انجام شوند و  تازه یک روز بخشاً اهمیت خبری پیدا کنند.
 
قبل از انقلاب بخش اصلی فعالیت سیاسی اپوزیسیون مطالعه بود. ممکن بود جریانی سیاسی از ملیون باشد و جمع هایی تشکیل دهند که آثار مربوط به جنبش ملی، نظیر سخنرانی های دکتر مصدق را مورد مطالعه قرار دهند، و یا جمعی مائوئیست باشند و کتابهای مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائو را بخوانند و یا گروهی اسلامی باشند و آثار دکتر علی شریعتی را مطالعه کنند و این فعالیتها اصلاً اهمیت خبری ندارند اما اصل مبنای کار سیاسی را تشکیل می دهند. حتی گروههای چریکی در پیش از انقلاب که بیشتر فعالیتشان نظامی بود تا سیاسی، سالها کار اصلی شان مطالعه آثار کسانی نظیر صمد بهرنگی، رژی دوبره، پویان و احمد زاده بود.
 
متأسفانه بسیاری از فعالین سیاسی در سالهای اخیر انتظارات زیادی از کار خبری دارند. درک بسیاری از موضوعات فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، هنری، علمی و اجتماعی (1) برای فعالین سیاسی صرفنظر از موضع فکری شان ضروری است وگرنه حتی از مردم عادی نیز که هر روز اخبار را در تلویزیون و رادیو می بینند، تأثیر کمتری در تحول سیاسی و اجتماعی خواهند گذاشت. ضرر دیگر هم این است که  فرد ممکن است در کار خبری فرسنگها از نقطه نظر فکری که از آن آغاز کرده فاصله گرفته باشد اما وقتی به موضوعات سیاسی می پردازد همچنان آن نقطه نظرات فکری را دنبال کند که سالها پیش از آن آموخته و به اصطلاح در عرصه فکری و سیاسی دیگر به روز نخواهد بود.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
یازدهم بهمن ماه 1394
January 31, 2016

پانویس:
 
1. بحثهای فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، هنری، علمی و اجتماعی
http://featured.ghandchi.com

 
 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ