سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۴

در سوگ ماورین مینسکی

در سوگ ماورین مینسکی
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_544.html
 

یادداشت شخصی امروز ری کرزوایل در سوگ ماروین مینسکی بسیار خواندنی است (1). مقاله نیویورک تایمز خبر از درگذشت ماروین مینسکی در روز یکشنبه 25 ژانویه در سن 88 سالگی داده و خدمات او را در عرصه دانش و تکنولوژی بر شمرده است (2).
 
ماروین مینسکی از بزرگترین متفکرین عصر ما و بنیانگذار هوش مصنوعی بود. در پیشگفتار ویرایش دوم رساله "ابزار هوشمند: شالوده تمدنی نوین" (3) نقل قولی از کتاب "جامعه فکر" او آورده بودم که می گفت: "چه اتفاقی میافتاد اگر کسی یک بلیون سال پیش، از مریخ برای قضاوت درباره زندگی زمینی آمده بود، و به تک یاخته هائی که حتی هنوز خزیدن را نیاموخته بودند مینگریست؟ همین گونه نیز، ما نمیتوانیم آنچه ماشین ها میتوانند در آینده بکنند را، با آنچه امروز قابل رویت است، به تصور آوریم." مدل فریمها را که مینسکی از هوش و فلسفه ذهن در آن کتاب ارائه کرده الگوی منطقی بسیاری از سیستمهای هوش مصنوعی قرار گرفت (4). شحصاً از نوشته های او بسیار آموخته ام.
 
کارهای با ارزش ماروین مینسکی در علم و تکنولوژی و یاد او همیشه زنده خواهد ماند.

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
ششم بهمن ماه 1394
January 26, 2016

پانویس:
 
1.  Ray Kurzweil: In memory of Marvin Minsky
http://www.kurzweilai.net/marvin-minsky-2
 
 
3. ابزار هوشمند: شالوده تمدنی نوین
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm
 
4. گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل
http://www.ghandchi.com/730-kurzweil-prtm.htm
 
 
Kurzweil Interviews Minsky: Is Singularity Near?
https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
 
 
Remembering Marvin Minsky
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1092-marvin-minsky-english.htm

در سوگ ماورین مینسکی
http://www.ghandchi.com/1092-marvin-minsky.htm
 
Ray Kurzweil's personal note in memory of Marvin Minsky is a real worthwhile reading (1). New York Times article of passing away of Marvin Minsky on Sunday, Jan 25th, 2016 at the age of 88 has enumerated his extensive works in science and technology (2).
 
Marvin Minsky was one of the greatest thinkers of our times and the founder of Artificial Intelligence. In the second preface to "Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization" (3), I have quoted the following from his book Society of Mind: "What if some visitor from Mars had come a billion years ago to judge the fate of earthly life watching clumps of cells that hadn't even learned to crawl? In the same way, we cannot grasp the range of what machines may do in the future from seeing what's on view right now." The model of frames for intelligence and philosophy of mind which Minsky introduced in that book has been used as a logical model for many AI systems (4). Personally I have learned a lot from him.
 
The great works of Marvin Minsky in science and technology and his memories will always stay alive with us.

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
January 26, 2016
 
Footnotes:
 
1. Ray Kurzweil: In memory of Marvin Minsky
http://www.kurzweilai.net/marvin-minsky-2
 
 
3. Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm
 
4. Kurzweil's PRTM Next Step in AI
http://www.ghandchi.com/730-kurzweil-prtm-eng.htm

 
Kurzweil Interviews Minsky: Is Singularity Near?
https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ