چهارشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۰

قندچی-حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی نسل کشی است


حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی نسل کشی است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/679-Preemptive.htm


متن انگليسی English Version
http://www.ghandchi.com/679-PreemptiveEng.htm

در گذشته درباره اختلاف ايران و اسرائيل و آنچه معتقدم در آن مورد می توان انجام داد، نوشته ام (1).

همچنين در مورد خطر جنگی جديد به دليل برنامه اتمی ايران در مقاله ای نظر خود را بيان داشته ام (2).

در اين نوشتار می خواهم ايده حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی هر کشور را بحث کنم و نشان دهم که نميتوان چنين اقدامی را بازدارنده تلقی کرد و به عوض می بايست ان را نسل کشی شناخت جدا از آنکه چه کشوری به آن دست بزند و صرف نظر از آنکه با نيت خير انجام شود يا با سوء نيت.

فرض کنيم جمهوری اسلامی ايران شروع کند به تبليغ حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی اسرائيل و برود اينطرف و انطرف دنيا و بگويد که اين کار را محض خاطر بشريت انجام می دهند -- چون از ديد آنها خطر احتمالی اينکه اسرائيل دنيا را با قدرت اتمی خود به گروگان بگيرد وجود دارد، و دليل ادعای خود را نيز نحوه رفتار اسرائيل با فلسطينيان در 50 سال گذشته، ذکر کنند. جهان چگونه با چنين اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد؟

پاسخم ساده است - هر حمله ای به تأسيسات اتمی هر کشوری به اين معنی است که ما خطر اشاعه تشعشات راديو آکتيو را ابتدا در يک کشور ممکن می کنيم، و ميتواند به راحتی فراسوی آن کشور به کشورهای همسايه برود و با در نظر گرفتن مقادير انبار شده مواد راديو آکتيو در هر تأسيسات اتمی عمده، با هر حمله موشکی، لطمات راديو آکتيو می تواند جهانی شود. به عبارت کوتاه تر، چنين حمله ای يعنی نسل کشی و نه جلوگيری از فاجعه ای در آينده.

ممکن است بحث شود که در زمان خيزش هيتلر به قدرت، خشنود سازی های چمبرلين که نحوه رفتار رهبران اروپا را سمبليزه می کرد به فاشيسم اجازه داد که بعدها بيشتر و بيشتر رشد و گسترش يابد. ممکن است از اين بحث برای تصميم گيری در مورد يک نيروی تاريک انديش در جهان کنونی استفاده شود. پاسخم اين است که در زمان صعود هيتلر به قدرت، حتی اگر ميدانستيم که هيتلر در آينده چه چيزی خواهد شد، بازهم حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی او غلط و نسل کشی بود. آيا اين حرف به اين معنی است که با خشنود سازی هيتلر از سوی رهبران اروپا موافقم؟ خير ابداً اينطور نيست. معتقدم رهبران اروپا بايستی محکم در برابر رشد فاشيسم در سالهای 1930 می ايستادند اما حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی آلمان راه کار نبود. حتی در پايان جنگ دوم جهانی انداختن بمب اتمی در هيروشيما غلط بود.

راه های بسياری برای متوقف کردن صعود قدرت های نظامی وجود دارد اما حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی يکی از آن راه ها نيست. چنين عملی، خود، نسل کشی است.

روشن بگويم اختلاف ايران و اسرائيل مسأله ای جدی در خاورميانه است و بايد که به آن پرداخت. خنثی کردن اختلاف آمريکا و شوروی فعالانه از سوی صلح دوستان در جهان تا آخرين روزهای شوروی دنبال می شد. خنثی کردن اختلاف فلسطينيان و اسرائيل موضوع مرکزی کمپ ديويد بود و ده ها سال است که پيگيری می شود. متأسفانه در زمان حاضر به دليل مناسبات کنونی آمريکا و ايران، ايالات متحده نميتواند نقشی مشابه نقش خود در مورد اختلاف فلسطين و اسراييل را در اختلاف ايران و اسرائيل، ايفا کند. اما مطمئناً اين وظيفه جلوگيری از جنگ اتمی را سازمان ملل می تواند پيش از آنکه دير شود در دستور کار خود قرار دهد.

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
دوم آذرماه 1390
November 23, 2011

پانويس ها:

1. خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل (و اينکه اپوزيسيون چه کار ميتواند بکند)
http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm

2. دليل جنگ بخاطر برنامه اتمي
http://www.ghandchi.com/483-dalilejang.htm

*********************ENGLISH VERSION*****************************

Preemptive Strike on Nuclear Sites is Genocide

Sam Ghandchi

http://www.ghandchi.com/679-PreemptiveEng.htm

Persian Version نسخه فارسی

http://www.ghandchi.com/679-Preemptive.htm

I have previously written about Iran-Israel conflict and what I believe should be done about it (1).

Also I have written my opinion about Iran's nuclear program and the danger of a new war because of it, in an article in Persian in the past (2).


In this article, I would like to discuss the notion of preemptive strike on nuclear facilities of any country and show that it cannot be regarded as a deterrent, rather it should be regarded as genocide, regardless of what country does it and whether it is done with good will or out of ill will.

Let's imagine if Islamic Republic of Iran started advocating a preemptive strike on Israeli nuclear facilities and went around everywhere in the world and said they are doing it for the sake of humanity - because they perceive a possible threat by Israel to take the world hostage by its nuclear power, basing their argument on the way Palestinians have been treated in Israel for the last 50 years. How would the world react to such an action by IRI?

My response would be simple - any attack on nuclear sites of any country means that we are opening the risk of radioactive radiations first in one country, and it can easily go beyond it, to its neighboring countries, and with the current reserves of nuclear materials at any major nuclear site, when attacked by missile, the radiation damage can be worldwide. In short, such an attack is committing genocide rather than preventing a future disaster.

One may argue that at the time of Hitler's rise to power, Chamberlain's appeasement which symbolized the attitude of European leaders, allowed Fascism to spread and grow more later. One may use that argument about any potential evil force in today's world. My response is that at the time of Hitler's rise to power, even if we knew about what Hitler would end up to be, still a preemptive strike on his nuclear facilities would have been wrong and a genocide. Does this mean that I agree with Chamberlain's appeasement of Hitler? Not at all. I believe European leaders should have been steadfast about stopping the growth of Fascism in the 1930's but definitely a preemptive strike on nuclear facilities of Germany would not have been the way to do it. Even at the end of WWII, the bombing of Hiroshima was wrong.

There are many ways to stop the rise of military powers but preemptive strike on nuclear facilities is not one of them. Such an action itself is a genocide.

Frankly the Iran-Israel conflict is a serious issue in the Middle East and needs to be addressed. US-Soviet conflict was actively being defused by peace loving people around the world till the last day of Soviet Union. Defusing the Palestinian-Israeli conflict was the main focus of Camp David and has been continued for decades. Unfortunately US at this time because of the status of US-Iran relations cannot play the same role for Iran-Israel conflict as it has done about Palestinian-Israeli conflict, to defuse it. But definitely the task of preventing a nuclear war because of this conflict should be addressed by the United Nations before it is too late.

Sam Ghandchi, Publisher/Editor
IRANSCOPE

http://www.iranscope.com

November 23, 2011

Footnotes:

1. Danger of IRI-Israel War (and What Iranian Opposition Needs to Do)

2. Reason for War Because of Atomic Programiran#

بايگانی وبلاگ