چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه دوساله شد


سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه دوساله شد
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/112870.php

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که درآبانماه سال 1387تشکیل شدواکنون دوسال ازتشکیل آن می گذرد. دوسالی که باتلخیهاوشادی های زیادی گذشت .ازیک سو، پنج تن ازاعضای هیئت مدیره ،بنامهای آقایان فریدون نیکوفرد،علی نجاتی ،جلیل احمدی ،قربان علیپورومحمدحیدری مهرپس ازکش وقوس های فراوان سرانجام ازطرف دادگاه انقلاب دزفول محکوم به حبس وبه زندان انداخته شدندوسرانجام ازکارنیزاخراج گشتندوخود من هم درپی بازداشتهای متعددی اکنون بیش ازده ماه است که ازکارهم اخراج شده ام .دردنباله روندکار،حکم اخراج ماتوسط هیئتهای تشخیص وحل اختلاف اداره کارشهرستان شوش موردتاییدقرارگرفت ومابناچارجهت احقاق حقمان دردیوان عدالت اداری بدنبال بازگشت بکارهستیم.ازسوی دیگرایجاداین سندیکابرای دیگرکارگران دستاوردهای مهمی داشته است که فقط یکی ازاین دستاوردها این بوده است که باتاسیس این سندیکا شرکتی که دراین دوسه ساله تقریبابه حال خودرهاشده بودموردتوجه وحساسیت مسئولین امرقرارگرفت بدین صورت که امروزاوضاع کارگران ونیزشرکت نیشکرهفت تپه بسیاربهترازگذشته است .شرکتی که باانواع مشکلات مثل افت شدید تولید(درسال 1387کل شکرتولید11هزارتن بوده است این درحالیست که درهمین 5-6سال پیش تولیدکارخانه ازمرز120 هزارتن شکرهم می گذشت) ،فرسودگی کارخانه ،بدهکاریهای فراوان(به بیمه ،سازمان آب وبرق وغیره)روبروبودامااکنون پرداخت دستمزدکارگران بسیارمطلوب شده است بطوریکه فعلا هیچگونه تاخیردرپرداخت دستمزدوجودندارد.همچنین امسال پیش بینی می شودکه کل شکرتولیدی هفت تپه از80هزارتن هم فراتربرودکه این نشان ازبهبودی اوضاع است.بااینهمه هرچندما(اعضای هیئت مدیره)راسخت تنبیه کردنداماازاین لحاظ که دوباره چرخ کارخانه بکارافتاد.کارگرکارمی کندونانی برسرسفره اش می بردوزندگی ادامه دارد. هرچندکه سفره ماخالی وزندگی سخت شده است ولی این دستاوردها نشان ازتوفیق مادارد. حال نکته اسف انگیزاینست که دراین دوساله ای که ازتاسیس این سندیکامی گذردسندیکای دیگری شکل نگرفت. ماوسندیکای واحدتنهامانده ایم.اگرامروز10یا20سندیکاداشتیم اوضاع ماخیلی بهترمی شد.این نشان می دهدکه جنبش کارگری درحال حاضرزایانیست.هرچندکه بنظرمن می شداین کارراانجام دادولی نشد.چراکه کارگران درهفت تپه توانستندپس دیگران هم می تواننداین مهم رابه انجام برسانند.
پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
11/8/1389

بايگانی وبلاگ