چهارشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۹

سوء قصد به دکتر ناصر انقطاع


سوء قصد به دکتر ناصر انقطاع
http://www.jebhemelli.net/htdocs/statements/2010/November/INFAB_EnghetaaN.html

اطلاع یافتیم که دکتر ناصر انقطاع یکی از پژوهشگران آزادیخواه و چهره های ملی در رسانه ها و از منقدین نامدار جمهوری اسلامی روز گذشته هنگام خروج از محل کارش مورد حمله عناصر ناشناس قرار گرفته است. در اثر این حمله چند دندان ایشان شکسته و چشم ایشان خونریزی نموده است. علی رغم این، روحیه دکتر انقطاع رضایت بخش و ایشان تحت معالجه میباشند. آزادیخواهان و چهره های ملی همواره مورد حمله عوامل زور و ترور بوده اند. ما سوء قصد به دکتر انقطاع را بشدت محکوم مینمائیم و امیدواریم که عاملین و آمرین آن هرچه زودتر مشخص و افشا شوند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

چهارم آبان 1389 برابر بیست وچهارم نوامبر 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

بايگانی وبلاگ